دستورالعمل جامع پهنه¬بندی عرصه¬های تولیدی در کشاورزی(پیشنهادی جهت اجرای پایلوت)(پیوست شماره 3)
در راستای استقرار و تثبیت نظام نوین ترویج و به منظور اجرای مناسب و مطلوب فعالیت¬های ترویجی و در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی شاغل در بخش کشاورزی و با تأکید بر گسترش کشاورزی دانش¬بنیان و تقویت رفتار حرفه¬ای بهره-برداران و در جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین کارشناس مسئول پهنه¬های تولیدی در کشور، «دستورالعمل جامع پهنه¬بندی عرصه¬های تولیدی در کشاورزی» که از اين پس به اختصار «دستورالعمل» گفته می¬شود؛ به شرح ذیل ابلاغ می¬گردد:
ماده 1-تعاریف و اختصارات: در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:
- پهنه¬بندی: فرایند تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت (حدود و ثغور فعالیت) یک کارشناس در حوزه روستا یا دهستان بر اساس شاخص‌های تعیین شده در این دستورالعمل، که زمینه لازم برای فعالیت این کارشناس را بر اساس سیاست¬ها، راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه فراهم نماید و منجر به افزایش توانمندی و کارآیی تولیدکنندگان و بهره¬برداران بخش کشاورزی و ارتقاء بهره¬وری در سطح عرصه¬های تولیدی بخش کشاورزی شود.
- کارشناس مسئول پهنه:  فردی است که نقش نظارت عملیاتی بر کلیه عملیات اجرایی و ترویجی را بعهده داشته و ضمن راهبری و نظارت بر بخش غیردولتی، مسئولیت برقراری ارتباط با همه بهره¬برداران و تولیدکنندگان پهنه تحت مسئولیت خود و ایجاد ارتباط با شبکه دانش و اطلاعات کشاورزی در جهت رفع مشکلات علمی و فنی کشاورزان و اجرای سیاست¬ها و برنامه¬های استراتژیک و راهبردی بخش کشاورزی را به‌عهده دارد.
- مراکز: منظور مراکز جهاد کشاورزی دهستان است، که آخرین سطح تشکیلاتی وزارت متبوع در سطح استانی می¬باشد.
-شاخص¬های پهنه¬بندی: مجموعه معیارها و ملاک¬ها برای تعیین حوزه فعالیت کارشناس مسئول در سطح  دهستان و یا روستا.
- سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ماده 2- شاخص¬های پهنه¬بندی: اصلی¬ترین و عمومی¬ترین شاخص نسبت سطح  واحدهای تولیدی بر تعداد کارشناس موجود در حوزه دهستان است، به نحوی که مشخص شود هر کارشناس بطور متوسط چه سطحی از حوزه دهستان را پوشش خواهد داد. اما به منظور استفاده متوازن از ظرفیت شبکه دولتی و غیردولتی ترویج( سربازان سازندگی، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی کشاورزی، مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی و ...) و پوشش متعادل متناسب با زمینه فعالیت در تعیین پهنه، ضروری است که علاوه بر شاخص فوق، شاخص¬هایی چون؛  تنوع محصولات تولیدی؛ فاصله و وضعیت راه¬های ارتباطی؛ سطح زیر کشت آبی؛ سطح زیر کشت دیم؛ سطح و نوع مراتع قابل بهره¬برداری؛ مساحت گلخانه¬ها؛ تعداد واحدهای دامی؛ تعداد واحدهای پرورش طیور؛ تعداد واحد تولید آبزیان؛ نوع اقلیم منطقه و ..... نیز مورد توجه قرار گیرند.
ماده 3- سازمان¬های جهاد کشاورزی استان موظند ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، بر اساس مواد آن نسبت به تعیین پهنه¬های تولیدی اراضی کشاورزی حوزه مدیریتی خود اقدام نمایند.
ماده 4- به منظور برنامه¬ریزی و ابلاغ سیاست¬های معاونت¬ها و مدیریت¬های سازمان استان(بر اساس سیاست¬های ابلاغی بخش¬های اجرایی) و پیگیری اجرا و حمایت و پشتیبانی از پهنه¬بندی کارگروهی با عضویت افراد ذیل در هر استان تشکیل و این کارگروه مسئولیت نظارت و هدایت تعیین پهنه¬های تولیدی و محدوده جغرافیایی آن توسط شهرستان را بر اساس شاخص¬های تدوین شده و شرایط خاص هر استان بر عهده دارد.
    1-رئیس سازمان جهاد کشاورزی(رئیس کارگروه)
    2- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
    3- مدیر امور اراضی
    4- مدیر هماهنگی ترویج(دبیر کارگروه)
    5- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان
    6- یک نفر از معاونان اجرایی سازمان(حسب مورد)
    7-یک نفر مدیران مراکز و سازمان¬های وابسته(حسب مورد)
ماده 5- به منظور تعیین پهنه¬های تولیدی برای کارشناسان مراکز و نظارت بر فعالیت آنها کمیته شهرستان با عضویت افراد زیر تشکیل می¬گردد:
    1- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان(رئیس کمیته)
    2- رئیس اداره ترویج(دبیر کمیته)
    3- معاون اداری و مالی شهرستان
    4- روسای ادارات تخصصی
    5- روسای مراکز تحت پوشش
ماده 6- کمیته شهرستان در انتخاب کارشناسان مسئول پهنه بر اساس فاکتورهایی از قبیل؛ میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار، جنسیت، سن و ............... به تشخیص کارگروه استانی اقدام مي¬نماید.
ماده 7- مدیران جهاد کشاورزی شهرستان¬ها موظفند نسبت به انتصاب کارشناسان مسئول پهنه¬ها بر اساس گزارشات کمیته¬¬های شهرستانی اقدام نمایند.
تبصره 1- در مواردی که توزیع واحدهای تولیدی و تراکم بهره¬برداران در سطح یک پهنه تولیدی همگن نباشد به تشخیص کمیته شهرستان از ظرفیت سربازان سازندگی در مناطق با تراکم کار بیشتر به عنوان دستیار پهنه استفاده می¬گردد.
تبصره 2- در پهنه¬هایی که عوامل شبکه ترویج(شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی کشاورزی، مددکاران ترویج و تسهیلگران روستایی و ...) يا کشاورزان نمونه و پیشرو حضور دارند، کميته شهرستان می¬تواند بر اساس ظرفیت این عوامل وسعت پهنه تولیدی را برای یک کارشناس افزایش دهد.
تبصره 3- هنگامی که فواصل روستاها امکان پوشش مناسب یک پهنه را برای کارشناس مسئول میسر نسازد، کمیته شهرستان می¬تواند وسعت کمتری بر اساس فواصل و حدود عرفی روستاها برای کارشناس تعیین نماید.
ماده 8- کارشناسان بخش¬های اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا سایر واحدهای سازمانی وزارت متبوع مستقر در شهرستان موظفند به عنوان کارشناس متخصص موضوعی(زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، امور دام، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، دامپزشکی و....) از کارشناسان مسئول پهنه حمایت فنی و تخصصی داشته باشند و در صورت وجود ایستگاه تحقیقات در حوزه شهرستان، محققان این ایستگاه نیز مکلفند مساعدت لازم در ارائه توصیه¬های فنی به کارشناسان مسئول پهنه را اعمال نمایند.
ماده 9- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است نسبت به معرفی رسمی کارشناسان مسئول پهنه توسط رئیس مرکز به بخشداران، دهیاران، کشاورزان روستاهای پهنه، مددکاران ترویجی، تسهیلگران روستایی، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی، هیئت امناء مساجد، اعضای شورای اسلامی اقدام نموده و مشخصات این کارشناسان( نام و نام خانوادگی، عکس، شماره تلفن) و اسامی روستاهای پهنه را در مراکز به منظور ایجاد زمینه ارتباط مستقیم با کشاورزان پهنه نصب نماید.
ماده 10- سازمان موظف است با همکاری و هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت 4 ماه، سامانه ثبت اطلاعات و گزارش¬گیری از کارشناسان مسئول پهنه را تدوین و راه¬اندازی نماید، به گونه¬ای که کارشناسان مسئول پهنه¬ها دسترسی لازم به این سامانه را داشته باشند.
تبصره 4- دستورالعمل نحوه بهره¬برداری  و دسترسی افراد به این سامانه توسط سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و به استان¬ها ابلاغ می¬گردد.
تبصره 5- کلیه کارشناسان مسئول پهنه مکلفند نسبت به ترسيم نقشه جغرافيايي پهنه، روستاهاي تحت¬پوشش و ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی و سایر موارد مندرج در این دستورالعمل در سامانه اقدام نمایند.  
ماده 11- مراکز مکلفند برای تبادل تجربیات و دریافت گزارشات و اعلام دستور کار و حل مشکلات ارجاعی کارشناسان مسئول پهنه، جلسات فنی و تخصصی را بصورت هفتگی در مراکز با مسئولیت رئیس مرکز برگزار نموده و گزارش اقدامات پهنه¬ها را از طریق سامانه تبصره فوق به مدیریت شهرستان ارسال نمایند.
ماده 12- وظایف کارشناس مسئول پهنه به شرح زیر می¬باشد:
    شناسائی استعدادها، ظرفیت‌ها و مشکلات موجود در توسعه کشاورزی پهنه و تهیه بانک اطلاعات مزارع و بهره¬برداران
     تعیین وضع موجود محصولات و موضوعات اولویت¬دار بر اساس شاخص¬های عملکردی (میانگین عملکرد محصول در واحد سطح، میانگین مصرف نهاده¬ها و ...)
    تعیین اولویت¬های محصولی/موضوعی و تدوین برنامه عملیاتی پهنه به تفکیک موضوع و محصول و ارائه به رئیس مرکز
    تعیین نیازهای حمایتی(نهاده¬ها، ماشین¬آلات و ...) و نیازهای ترویجی(آموزشی)برای پهنه
    اجرای برنامه مصوب در سطح پهنه¬ تحت مسئولیت از طریق تعاونی¬های تولید، کشاورزان نمونه، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی و ... در راستای ترویج تکثرگرا
    شناخت بازخوردها و انعکاس آنها به کارشناسان متخصص موضوعی شهرستان(از طریق مرکز خدمات دهستان).
    دریافت مشکلات و مسائل فنی پهنه و اقدام به حل آنها از طریق ارتباط با شبکه دانش و اطلاعات کشاورزی
    راهبری مروجین بخش غیردولتی در ارائه خدمات ترویجی موردنیاز بهر¬ه¬برداران و نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت آنان
    بررسی مستمر روند ارائه خدمات ترویجی توسط مروجین بخش غیردولتی و ارائه گزارش¬های مربوطه به مراجع ذیربط
    گردآوری و دسته¬بندی آمار و اطلاعات مورد نیاز از بهره¬برداران بخش و مشارکت در اجرای طرح¬های آماری
ماده 13: به منظور توانمندسازی کارشناسان مسئول پهنه سازمان(دفتر آموزش کارکنان) موظف است با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به نیازسنجی، تهیه محتوا، تدوین برنامه آموزشی اقدام نموده و تمهیدات لازم برای اجرای موثر آموزش¬ها و ارزیابی اثربخشی دوره¬های اجرا شده را بعمل آورد.
ماده 14: به منظور نگهداشت، انگیزش و پیشرفت شغلی کارشناسان مسئول پهنه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف است با همکاری و هماهنگی سازمان، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به تدوین آئین¬نامه نگهداشت، انگیزش ارتقاء و پیشرفت شغلی کارکنان مراکز(کارشناسان مسئول پهنه) با رویکرد مدیریت مبتنی بر عملکرد و با بهره¬گیری از ظرفیت¬های قانونی مندرج در بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام نماید.
ماده 15: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت موظف است به منظور تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کارشناسان مسئول پهنه با همکاری و هماهنگی سازمان، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به تدوین استانداردهای تجهیز مراکز جهاد کشاورزی اقدام و در دستورالعمل مربوطه، استاندارد ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کارشناسان مسئول را با پیش¬بینی موارد زیر تعیین نماید:
    چگونگی تامین وسیله نقیله مناسب برای انجام وظایف محوله توسط کارشناسان مسئول
    طراحی لباس فرم مخصوص به منظور ایجاد هویت حرفه¬ای برای آنها
    تخصیص یکدستگاه لپ¬تاپ، تلفن همراه یا تبلت با قابلیت اتصال به شبکه مدیریت دانش کشاورزی  
    تأمین وسایل و تجهیزات اداری و لوازم و تجهیزات اولیه برای تشخیص و کار در مزارع و باغات
    یک دستگاه GPS به منظور نظارت بر حضور کارشناس مسئول در مناطق تحت پوشش به صورت آنلاین
ماده 16- روسای سازمان¬های جهاد کشاورزی استان موظفند نسبت به شناسایی، جابجایی، تأمین و توزیع متناسب وسایل و امکانات فوق، ظرف مدت 4 ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 17- اين دستور العمل در 17 ماده و 5 تبصره تدوين و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری