آيين‌نامه نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی(پیش¬نویس برای اجرای پایلوت)(پیوست شماره 1)
مقدمه
بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری و معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی و به منظور افزایش ضریب پوشش فعالیت¬های ترویجی و توسعه دانش فنی و یافته¬های تحقیقاتی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، آئين¬نامه نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی كشور مصوب مورخ 4/3/1394شورای سیاستگذاری ترویج برای اجرا ابلاغ می¬شود.
ماده 1: نظام نوین ترویج کشاورزی، مجموعه¬ای از سازوکارهای سیاستگذاری، برنامه¬ریزی، اجرایی و نظارتی است که با هدف ارتقا و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارت¬های شغلی و ارتقای بهره¬وری در تولید و خدمات بخش کشاورزی، طراحی و مدیریت می-شود، با این رويكرد امور حاکمیتی شامل؛ سیاستگذاری، برنامه¬ریزی و نظارت با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان¬هاي وابسته و تابعه و فعالیت¬های قابل واگذاری توسط بخش¬های غیردولتی انجام خواهد شد.
ماده 2- نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مبتني بر اصول زير است:
الف ـ جامعيت و انسجام در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت و تکثر در اجرا با بهره¬گیری از رویکرد ترویج تکثرگرا  در راستای مساله یابی، پاسخگویی و تأمین نيازهاي فنی و تخصصی بهره¬برداران و تولیدکنندگان.
ب ـ استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته¬های تحقیقاتی.
ج ـ مشاركت، تعامل، بكارگيري ظرفيت‌ها و امكانات زیربخش‌هاي اجرايي در تمامي مراحل(از تعيين نياز حوزه‌هاي شغلي بخش کشاورزی تا طراحي و اجراي فعالیت‌هاي ترویجی).
د – واگذاری فعالیت¬های ترویجی هر پهنه به بخش غیردولتی و سپردن مسئولیت پهنه¬های تولیدی به کارشناسان مستقر در حوزه دهستان.
ماده 3- ذی¬نفعان نظام نوین ترویج شامل کلیه واحدهای تولیدی پهنه تحت پوشش کارشناسان مستقر در حوزه دهستان(به جز واحدهای تولیدی، صنعتی کشاورزی دارای نیروی متخصص) و  کارشناسان بخش دولتی و غیردولتی فعال در عرصه¬های تولیدی می¬باشند.
تبصره 1- واحدهای تولیدی، صنعتی دارای نیروی متخصص در صورت تمایل و به درخواست خودشان می¬توانند مشمول این دستورالعمل گردند، همچنین واحدهای تولیدی، صنعتی و پیشرو در صورت تمایل می¬توانند به عنوان عناصر شبکه ترویج در انتقال و انتشار دانش فنی به ترویج کمک کنند.
 ماده 4 – مأموریت¬ و اهداف نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از: بهره¬گیری از ظرفیت ساختاری مراکز جهاد کشاورزی، بکارگیری ظرفیت¬های بخش غیردولتی در انجام امور اجرایی و عملیاتی ترویج، استقرار نظام مدیریت دانش، پهنه¬بندی عرصه¬های تولیدی برای استقرار کارشناسان به منظور توانمندسازی منابع انسانی بخش کشاورزی و افزايش كارآيي و اثربخشي آنان در عرصه¬های تولیدی، با رویکرد مساله¬یابی و مبادله دانش و اطلاعات بین مراکز تولید کننده دانش و بهره‌برداران و دیگر ذینفعان بخش کشاورز  بر اساس نیازهای عرصه و با بهره¬گیری از رویکرد ترویج تکثرگرا.
ماده 5- به منظور هماهنگي در انجام فعالیت‌هاي ترویجی، شوراي عالي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ترویج با تركيب اعضای اصلی زير تشكيل مي‌شود:
    1- وزیر جهاد کشاورزی (رئيس‌ شورا)
    2- معاون‌ وزیر و رئيس‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(دبير شورا)
    3- معاون برنامه¬ریزی و امور اقتصادی
    4- معاون امور زراعت ‌
    5- معاون امور باغبانی
    6- قائم¬مقام(معاون) وزير در امور بازرگاني و صنایع کشاورزی
    7- معاون امور تولیدات دامی
    8- معاون آب و خاک
    9- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی
    10-معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
    11، 12- دو نفر متخصص ترويج به پيشنهاد معاون‌ وزیر و رئيس‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تأييد وزير
    13- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
تبصره 2- از روسای سازمان¬ها و مراکز زیر نیز حسب موضوع مرتبط با بخش برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می¬آید:
سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان امور اراضی، موسسه پژوهش¬ها، انجمن‌ علمی ترویج و آموزش کشاورزی‌ ایران، نماينده‌ سازمان¬ها و تشكل‌هاي‌ غيردولتي‌ مرتبط‌
ماده 6: وظایف شورا
    تعيين‌ سياست‌ها و اولويت‌هاي‌ ملي‌ در حوزه‌ ترویج كشاورزي‌
    تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ نحوه‌ تأمين منابع‌ مالي‌ به‌ مراجع‌، نهادها و طرح‌ها و پروژه‌ها.
    اعمال‌ نظارت‌ بر حسن اجراي نظام نوين ترويج و مصرف‌ صحيح‌ منابع‌ متناسب‌ با جهت‌¬گيري¬ها، سياست‌ها و اولويت‌هاي‌تعيين‌ شده‌.
    اتخاذ تدابير لازم به منظور هماهنگي‌ بين‌ مجموعه‌ نهادها و مراجع‌ فعال‌ در زمينه‌ ترویج كشاورزي‌ اعم‌از بخش‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌
    كمك‌ به‌ مجموعه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ فعال‌ در زمينه‌ ترویج كشاورزي‌ در طول‌ زنجيره‌ ارزش‌ تولیدات کشاورزی در راستاي‌ ايجاد و تحكيم‌ ارتباط‌ آنها با هم و فراهم‌ نمودن‌ زمينه‌ هم‌ افزايي‌ و همكاري‌ هر چه‌ بيشتر.
    زمینه¬سازي‌ توسعه و ارتقاء سطح خدمات موردنیاز نظام ترویج از طریق توانمندسازی و بکارگیری بخش غیردولتی توانمند و کارآمد
    ارزيابي‌ آثار سياست‌ها و برنامه‌هاي‌ اجراء شده‌ و سنجش اثربخشی‌ فعاليت‌ها در نظام ترویج كشاورزي‌ در سراسر كشور و در همه‌ بخشهاي‌ مرتبط‌.
ماده 7- دبیرخانه شورا در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر بوده و آن سازمان مسئول پیگیری مصوبات شورا خواهد بود.
ماده 8 ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موظف است نسبت به نظارت، هدایت و راهبری در اجرای اين آئين¬نامه و دستورالعمل¬های پیوست آن شامل؛ نظام مدیریت دانش، پهنه¬بندی عرصه¬هاي تولیدی و تدوین دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهي‌ مراكز جهادكشاورزي‌ دهستان با همکاری معاونت¬های ستادی اقدام نماید.
ماده 9- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولي اصلی ترویج كشاورزي مكلف است نسبت به تدوين برنامه‌هاي ترویجی، تعيين شيوه‌ها و استانداردهاي ترویجی و سنجش اثربخشی و ارزیابی فعالیت¬ها اقدام نمايد.
ماده 10- سازمان موظف است بر اساس سياست¬ها، برنامه¬ها، الگوها و روش¬هاي ويژه و تخصصي ترويجي، با همكاري معاونت¬های تخصصي و سازمان¬های وابسته به وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تدوين «پیوست¬هاي ترویجی» براي كليه طرح¬ها و برنامه¬های آنان اقدام نمايد و بر اين اساس كليه معاونت¬های تخصصي و سازمان¬های وابسته مكلفند ضمن ملحوظ نمودن پيوست مذكور براي تمامي طرح¬ها و پروژه¬هاي خود نسبت به تأمين اعتبار آن اقدام كنند.
تبصره 3: مسئوليت نظارت بر اجرای پیوست ترویجی در سطح ملی به عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هماهنگي زیربخش مربوطه و در سطح استانی به عهده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همكاري بخش¬های اجرایی مرتبط و هماهنگي ریاست سازمان استان خواهد بود.
ماده 11-روسای سازمان¬های جهاد کشاورزی استان¬ها موظفند قبل از اجرا برنامه¬های عملیاتی سالانه خود در حوزه ترویج را در قالب چارچوب¬هاي اعلام شده از طرف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، ارسال و پس از تایید توسط سازمان، با هماهنگی سازمان برنامه¬ها را عملیاتی و بصورت فصلی گزارش کار را به سازمان ارسال نمایند و اعتبارات ترويج را فقط در قالب برنامه¬هاي مصوب مذكور هزينه نمايند.
ماده 12-روساي سازمان¬هاي جهاد كشاورزي استان¬ها موظفند پروژه¬هاي ترويجي كه بين واحدهاي مختلف سازمان انسجام ايجاد مي¬كنند(سايت الگويي، كانون يادگيري، مدرسه در مزرعه و مديريت مشاركتي جامع محصول) را با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در اولويت كاري خود قرار داده و نيروها و اعتبارات سازمان را در اين مسير هدايت نمايند.
ماده 13-انتصاب مديران هماهنگی ترويج استان¬ها با هماهنگی رئيس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي انجام پذیرد.
ماده 14-کارشناسان بخش¬هاي تخصصي(بهبود تولیدات گیاهی، بهبود تولیدات دامی، فنی و زیربنایی، امور اراضی و ....) در سطح شهرستان به عنوان کارشناس تخصصی موضوعی (Subject Matter Specialists ) محسوب شده و به عنوان اعضای شبکه ترویج و مديريت دانش و اطلاعات کشاورزي، مكلف به انجام وظايف محوله می¬باشند.
ماده 15 – روساي سازمان¬هاي جهاد كشاورزي استان¬ها مكلفند بر اساس دستورالعمل¬هاي پيوست، مراکز جهاد کشاورزی دهستان¬ها را بر اساس پهنه¬های تولیدی به عنوان حلقه ارتباط با بهره¬برداران بخش کشاورزی ساماندهي و مهندسي نمايند. در این خصوص کارشناس مسئول پهنه در اجرای مأموریت¬های خود در پهنه تولیدی موظف است از کلیه ظرفیت¬ها و توان تشکل¬های تولیدی، تعاونی¬ها، شرکت¬های خدمات فنی و مشاوره¬ای، کلینیک¬های گیاهپزشکی، تسهیلگران و مددکاران ترویجی و ... در قالب رویکرد ترویج تکثرگرا بهره¬گیری نموده و این ظرفیت¬ها را مدیریت نماید.
تبصره 4: معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این آئین¬نامه نسبت به تدوین دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز دهستان اقدام نماید.
تبصره 5: ارائه خدمات فنی، مشاوره¬ای و مهندسی به تولیدکنندگان و بهره¬برداران بخش کشاورزی که با استفاده از ظرفیت¬های موجود در بخش غیردولتی انجام می¬گیرد بر مبنای قراردادهای مبتنی بر عملکرد و افزایش تولید بین کشاورزان و ارائه دهندگان خدمات فنی، مهندسی و مشاوره¬ای و با نظارت کارشناسان مسئول هر پهنه انجام خواهد گرفت. بر این اساس سازمان موظف است حسب مورد با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی و سایر نهادهای ذیربط، چارچوب¬ها و ترتیبات مربوط به روابط قراردادی مذکور را تنظیم نموده و ابلاغ نماید.
ماده 16 –معاونت¬ اقتصادی و برنامه¬ریزی موظف است اقدام لازم را به منظور تأمين اعتبارات و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين آيين¬نامه و دستورالعمل¬هاي پيوست را به عمل آورد.
ماده 17- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز این برنامه اقدام نمایند.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری