پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

ردیف

نام پروژه

تعداد نفر روز

شهرستان

تعداد

1

زنبور داري (آموزش ترویجی)

20

اشتيان

1دوره

2

زنبور داري (خرید 10 کندوی فعال و ایجاد واحد الگویی با مشارکت زنان)

450

اشتيان

1مورد

3

قارچ دكمه اي (بازدید ترویجی)

21

اشتيان

1مورد

4

قارچ دكمه اي (آموزش ترویجی)

20

اشتيان

1دوره

5

قارچ دكمه اي (ارائه خدمات مشاوره ای)

50

اشتيان

10دوره

6

قارچ دكمه اي (ایجاد واحد الگویی با مشارکت زنان)

300

اشتيان

1مورد

7

كشت زعفران (آموزش ترویجی)

20

اشتيان

1دوره

8

كشت زعفران(ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

اشتيان

1000متر

9

كشت سير (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

5

اشتيان

1000متر

10

كشت سير(آموزش ترویجی)

5

اشتيان

1000متر

11

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست (آموزش ترویجی)

20

اراك

1دوره

12

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست (بازدید ترویجی)

60

اراك

3دوره

13

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست(کارگاه آموزشی تولید از ضایعات کشاورزی و دامی و خانگی )

60

اراك

1مورد

14

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست ( کارگاه آموزشی تولید محصولات سالم با کود ورمی)

40

اراك

1مورد

15

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست (ارائه خدمات مشاوره ای )

50

اراك

5مورد

16

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست (ایجاد واحد تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی و خانگی با مشارکت زنان)

350

اراك

2مورد

17

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست (ایجاد مزرعه الگویی با استفاده ااز کود ورمی)

450

اراك

1000متر

18

تجارب موفق ( اجرای فاز دوم طرح HLP)

0

اراك

1مورد

19

ترويج مشاركتي زنان روستايي (آموزش ترویجی)

120

اراك

6مورد

20

ترويج مشاركتي زنان روستايي (بازدید ترویجی)

50

اراك

3مورد

21

ترويج مشاركتي زنان روستايي (جلسات توجیهی)

50

اراك

1مورد

22

ترويج مشاركتي زنان روستايي ( کارگاه تشکیل گروههای تخصصی دام و زراعت و صنایع)

50

اراك

1مورد

23

ترويج مشاركتي زنان روستايي(کارگاه آموزشی شناسایی دانش بومی)

50

اراك

3مورد

24

ترويج مشاركتي زنان روستايي ( کارگاه آموزشی ایده یابی)

50

اراك

3مورد

25

ترويج مشاركتي زنان روستايي ( کارگاه آموزشی مطالعات میدانی و جمع آوری اطلاعات و ...)

50

اراك

3مورد

26

ترويج مشاركتي زنان روستايي ( کارگاه آموزشی نیاز سنجی و مسئله یابی آموزشی)

50

اراك

3مورد

27

ترويج مشاركتي زنان روستايي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

10

اراك

3مورد

28

طرح توانمدسازي زنان كارافرين(بازدید ترویجی)

100

اراك

5مورد

29

گياهان دارويي (بازدید ترویجی)

60

اراك

3مورد

30

گياهان دارويي (آموزش ترویجی)

60

اراك

1دوره

31

گياهان دارويي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

اراك

2000متر

32

مديريت مصرف بهينه اب درمزارع خرد و كوچك وباغچه هاي خانگي (کارگاه آموزشی)

20

اراك

1دوره

33

مديريت مصرف بهينه اب درمزارع خرد و كوچك وباغچه هاي خانگي (بازدید آموزشی)

20

اراك

1دوره

34

پرورش مرغ بومي (آموزش)

20

تفرش

1دوره

35

پرورش مرغ بومي (ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی به اعضا)

50

تفرش

5 مورد

36

پرورش مرغ بومي (ایجاد واحد الگویی با مشارکت زنان)

450

تفرش

1مورد

37

زنبور داري (بازدید آموزشی در سه مرحله)

20

تفرش

1مورد

38

زنبور داري ( کارگاه آموزشی)

60

تفرش

1مورد

39

زنبور داري(ارائه خدمات مشاوره ای به اعضا)

50

تفرش

5مورد

40

زنبور داري  (خرید 10 کندوی فعال و ایجاد واحد الگویی با مشارکت زنان)

450

تفرش

2مورد

41

كشت زعفران (آموزش کشت)

20

تفرش

1دوره

42

كشت زعفران(مبارزه با علف های هرز)

20

تفرش

1دوره

43

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

تفرش

1000متر

44

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

خمين

2000متر

45

توليدمحصولات با كود ورمي كمپوست(آموزش ترویجی)

60

خمين

1دوره

46

تجارب موفق ( اجرای فاز دوم طرح HLP)

0

خمين

1مورد

47

گياهان دارويي ارتقاي ميانگين(بازدید)

60

خمين

3دوره

48

گياهان دارويي ارتقاي ميانگين (آموزش گیاهان دارویی)

60

خمين

1دوره

49

گياهان دارويي ارتقاي ميانگين (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

خمين

2000متر

50

قارچ دكمه اي (بازدید آموزشی)

20

خنداب

1مورد

51

قارچ دكمه اي(آموزش پرورش قارچ)

60

خنداب

1مورد

52

قارچ دكمه اي (ارائه خدمات مشاوره ای)

50

خنداب

10مورد

53

قارچ دكمه اي  (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

300

خنداب

1مورد

54

كشت زعفران (آموزش کشت زعفران)

20

خنداب

1دوره

55

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

خنداب

1000متر

56

گياهان دارويي(آشنایی با کشت گیاهان دارویی)

60

خنداب

1دوره

57

گياهان دارويي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

خنداب

2000متر

58

توليدمحصولات سالم باكود ورمي كمپوست (کارگاه آموزشی تولید از ضایعات کشاورزی و دامی و خانگی )

20

دليجان

1مورد

59

توليد محصولات سالم باكود ورمي كمپوست (کارگاه آموزشی محصولات ارگانیک و سالم)

20

دليجان

1دوره

60

توليدمحصولات سالم با كود ورمي كمپوست (ایجاد واحد تولیدمحصولات سالم ازکود ورمی با مشارکت زنان)

450

دليجان

2000متر

61

(ایجاد واحد تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی و خانگی با مشارکت زنان)توليدمحصولات سالم با كود ورمي كمپوست

350

دليجان

2دوره

62

كشت زعفران  (آموزش کشت زعفران)

20

دليجان

1دوره

63

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

دليجان

1000متر

64

گياهان دارويي (آموزش کشت گیاهان دارویی)

60

دليجان

1دوره

65

گياهان دارويي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

دليجان

2000متر

66

صنايع تبديلي زراعي باغي(بازدید آموزشی از تعاونی زنان)

20

زرنديه

1مورد

67

صنايع تبديلي زراعي باغي (کارگاه آموزشی آشنایی با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی و ...)

20

زرنديه

1دوره

68

صنايع تبديلي زراعي باغي (آشنایی با بازار یابی)

40

زرنديه

1دوره

69

صنايع تبديلي زراعي باغي (آشنایی با تشکلها و تعاونیهای زنان)

40

زرنديه

1دوره

70

كشت زعفران (مبارزه با علفهای هرز)

20

زرنديه

1دوره

71

كشت زعفران  (آموزش کشت زعفران)

20

زرنديه

1دوره

72

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

زرنديه

1000متر

73

گياهان دارويي (آشنایی با کشت گیاهان دارویی)

60

زرنديه

1دوره

74

گياهان دارويي (بازدید آموزشی در سه مرحله)

20

زرنديه

1مورد

75

گياهان دارويي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

زرنديه

3000متر

76

توليدمحصولات سالم باكود ورمي كمپوست(بازدیدآموزشی)

60

ساوه

3مورد

77

توليدمحصولات سالم باكود ورمي كمپوست(کارگاه آموزشی تولید از ضایعات کشاورزی و دامی و خانگی )

60

ساوه

1مورد

78

توليدمحصولات سالم باكود ورمي كمپوست (کارگاه آموزشی محصولات ارگانیک و سالم)

40

ساوه

1دوره

79

توليدمحصوليد سالم باكود ورمي كمپوست (ارائه خدمات مشاوره ای)

50

ساوه

5مورد

80

توليد محصولات سالم باكود ورمي كمپوست  (ایجاد واحد تولیدمحصولات سالم ازکود ورمی با مشارکت زنان

450

ساوه

1000متر

81

تجارب موفق ( اجرای فاز دوم طرح HLP)

0

ساوه

1مورد

82

زنبور داري (بازدید)

20

ساوه

1مورد

83

زنبور داري (آموزش)

60

ساوه

1دوره

84

(بازدید آموزشی از تعاونی زنان)      صنایع تبدیلی تولیدات دامی

20

ساوه

1مورد

85

صنايع تبديلي توليدات دامي  (کارگاه آموزشی آشنایی با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی و ...)

60

ساوه

1دوره

86

صنايع تبديلي توليدات دامي (آشنایی با بازار یابی)

40

ساوه

1دوره

87

صنايع تبديلي توليدات دامي (آموزش ترویجی بهداشت جایگاه دام)

40

ساوه

1دوره

88

قارچ دكمه اي (بازدیدآموزشی)

20

ساوه

1مورد

89

قارچ دكمه اي (آموزش پرورش قارچ)

60

ساوه

1مورد

90

قارچ دكمه اي (ارائه خدمات مشاوره ای)

50

ساوه

10مورد

91

قارچ دكمه اي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

300

ساوه

1مورد

92

كشت زعفران (آموزش کشت زعفران)

20

ساوه

1دوره

93

كشت زعفران (مبارزه با علفهای هرز)

20

ساوه

1دوره

94

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

0

ساوه

1000متر

95

تجارب موفق ( اجرای فاز دوم طرح HLP)

0

شازند

1مورد

96

كشت زعفران (آموزش ترویجی)

20

شازند

1دوره

97

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

شازند

1000متر

98

گياهان دارويي  (آموزش ترویجی)

20

شازند

1دوره

99

گياهان دارويي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

شازند

2000متر

100

توليدات محصولات سالم با كود ورمي كمپوست (بازدیدآموزشی)

60

فراهان

3مورد

101

توليد محصولات سالم باكود ورمي كمپوست (کارگاه آموزشی تولید از ضایعات کشاورزی و دامی و خانگی )

60

فراهان

1مورد

102

توليدمحصولات سالم باكود ورمي كمپوست (کارگاه آموزشی محصولات ارگانیک و سالم)

40

فراهان

1مورد

103

توليدات محصولات سالم با كود ورمي كمپوست  (کارگاه آموزشی تولید از ضایعات کشاورزی و دامی و خانگی )

350

فراهان

2مورد

104

توليدات محصولات سالم با كود ورمي كمپوست (ایجاد واحد تولیدمحصولات سالم ازکود ورمی با مشارکت زنان)

450

فراهان

1000متر

105

كشت زعفران  (آموزش کشت زعفران)

20

فراهان

1دوره

106

كشت زعفران (مبارزه با علفهای هرز)

20

فراهان

1دوره

107

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

فراهان

1000متر

108

كشت سبزي وصيفي (آموزش)

20

فراهان

1دوره

109

كشت سبزي وصيفي (مبارزه با علفهای هرز)

20

فراهان

1دوره

110

كشت سبزي وصيفي (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

فراهان

1000متر

111

پرورش مرغ بومي (آموزش)

20

كميجان

1دوره

112

پرورش مرغ بومي (ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی به اعضا)

50

كميجان

5مورد

113

پرورش مرغ بومي (ایجاد واحد الگویی پرورش با مشارکت زنان روستایی)

450

كميجان

1مورد

114

كشت زعفران (آموزش کشت زعفران)

20

كميجان

1دوره

115

كشت زعفران (مبارزه با علفهای هرز)

20

كميجان

1دوره

116

كشت زعفران (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

25

كميجان

1000متر

117

گياهان دارويي (استوخدوس) (آشنایی با کشت گیاهان دارویی)

60

كميجان

1دوره

118

گياهان دارويي (استوخدوس)  (بازدید آموزشی در سه مرحله)

20

كميجان

1مورد

119

گياهان دارويي (استوخدوس) (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

كميجان

3000متر

120

گياهان دارويي (بادرنج بویه) (آشنایی با کشت گیاهان دارویی)

60

كميجان

1دوره

121

گياهان دارويي (بادرنج بویه) (بازدید آموزشی در سه مرحله)

20

كميجان

1مورد

122

گياهان دارويي (بادرنج بویه) (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

كميجان

3000متر

123

گياهان دارويي (مریم گلی) (آشنایی با کشت گیاهان دارویی)

60

كميجان

1دوره

124

گياهان دارويي (مریم گلی) (بازدید آموزشی در سه مرحله)

20

كميجان

1مورد

125

گياهان دارويي (مریم گلی) (ایجاد مزرعه الگویی با مشارکت زنان)

250

كميجان

3000متر

126

پرورش بوقلمون (آموزش)

60

محلات

1دوره

127

پرورش بوقلمون (ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی به اعضا)

50

محلات

5دوره

128

پرورش بوقلمون (ایجاد واحد الگویی پرورش با مشارکت زنان روستایی)

450

محلات

1مورد

129

زنبور داري (بازدید)

20

محلات

1مورد

130

زنبور داري (آموزش)

60

محلات

1دوره

131

همياران طبيعت (آشنایی با روشهای حفظ و احیا)

40

محلات

2دوره

132

همياران طبيعت (آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی )

40

محلات

2دوره

133

همياران طبيعت (بازدید از مراتع داخل استانی)

40

محلات

2مورد

134

همياران طبيعت (ایجاد مراتع الگویی با مشارکت زنان)

0

محلات

3000متر

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری