پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 

پروژه در یک نگاه :

هدف کلی : ایجاد و توسعه ی اشتغال زنان روستایی

تاریخ شروع: 1375 

با همکاری مشترک: مرکز امور زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری  

محل اجرا : همه ی استانها  

       مخاطبین

                                                                               

معرفی پروژه :

با توجه به جمعیت زنان روستایی فعال در بخش کشاورزی، ضرورت پرداختن به موضوعات مورد نیاز زنان تولیدکننده و ایجاد زمینه های اشتغال و درآمد پايدار برای آنان غیر قابل انکار است. در این راستا با در نظرگرفنن مزیت نسبی و ظرفیت های منطقه، اجرای پروژه های اشتغالزا در مناطق  روستایی از یک طرف زمینه را برای مشارکت کامل بهره برداران فراهم مي كند، و از سوی دیگر به افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطح خرد کمک شایانی می نماید. این طرح به منظور اشتغال پايدار، در قالب پروژه های کوچک اشتغالزا در موضوعات مختلف زیر بخش های کشاورزی ( دام، زراعت،  باغبانی، صنایع تبدیلی، شیلات و...) اجرا مي شود. در این طرح پس از تامین اعتبار، پروژه هایی دریافتی از استانها بررسی گردیده و بعد از تصویب جهت اجرا به استان ها عودت می گردد.

اهداف:

-  شناخت و استفاده بهینه ازظرفیت های منطقه (مزیت های نسبی منطقه)

- زمينه سازي جهت توسعه توانمندي اقتصادي زنان روستايي و عشايري در بخش كشاورزي

- فراهم سازي زمينه ايجاد و توسعه اشتغال، درآمد و كمك به اقتصاد خانوار

- افزايش آگاهي و ارتقاي مهارت هاي فني زنان روستايي

نتایج ودستاوردها:

 - افزایش روحیه مشارکت

 - افزایش توانمندی و مهارت زنان روستایی برای ایجاد و افزايش درآمد برای خود

نتایج کمی طرح ایجاد و توسعه اشتغال زنان در بخش کشاورزی تا سال 1391

 

تعدادپروژه های اجراشده

تعدادافراد آموزش دیده در زیربخش های کشاورزی

تعداداشتغال ایجاد شده

صنایع تبدیلی

دامپروری

باغبانی

زراعت

 

344

1007

 

 

 

2016

 

 

1298

 

 

 

854

 

 

 

1720

5176

 

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری