پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 

پروژه در یک نگاه:

هدف: ظرفیت سازی اجتماعی و اقتصادی در خانوار روستایی برای حرکت در مسیر توسعه پایدار روستایی

زمان اجرا: 1390

با همکاری مشترک: مراکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه تهران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

محل اجرا: سراسر کشور

مخاطبین: کارشناسن ، زنان و دختران روستایی

مقدمه

 در پی اجرای پروژه مدیریت ایمنی شیمیایی و آشنائی با کلینیک های گیاهپزشکی و در راستای توجه به برنامه های استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی و کاهش مصرف سموم، پروژه مدیریت ضایعات کشاورزی و تولید محصول سالم مورد توجه این دفتر قرار گرفت. راه اندازی سایتهای تولید محصول سالم؛  بهره برداري از كود آلی توليد شده از سايت هاي پرورش ورمي كمپوست؛ توجه به برنامه بهداشت حرفه اي كشاورزان و دستيابي به اهداف اجتماعي، اقتصادي، زيست بوم در مديريت جامع محصولات كشاورزي با تاكيد بر شعار " کود سالم، محصول سالم، انسان سالم" در دستور کار دفتر می باشد.

اهداف

- ایجاد فرهنگ زیست محیطی

- توجه به اصل خودگردانی در طبیعت و چرخه های طبیعی

- مدیریت پایدار كاهش آسيب پذيري انساني در خانوار روستایی

- حفظ و پایداری محیط زیست در فعالیت های كشاورزي

- ارتقای امنیت و سلامت غذایی فرآورده های کشاورزی

نتایج و دستاوردها

- اجراي 25 مورد كارگاه توانمند سازي زنان روستايي در جهت توسعه كشاورزي پايدار  

- ترویج فرهنگ مدیریت صحیح استفاده از منابع تولید در کشاورزی

- افزایش بهروری اقتصادی بر اساس مدیریت تولید روستایی.

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری