پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

ديباچه                                                                                                                                                     

بيكاري و ركود فضاي كسب وكار معضلي ملي است كه برنامه ريزان ومسئولان كشور را نگران و به جستجوي راهكارهاي نو و پايدار واداشته است . اين مسئله و معضل بويژه دربخش زنان و جوانان روستائي و دانش آموختگان بخش كشاورزي از اهميتي دوچندان برخوردار است .

زنان روستائي بــاوجود ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع در عرصه جامعه روستايي ( شامل نقش هاي اجتماعي ، خانوادگي ، توليدي ) همچنان از توجه بايسته و جايگاه شايسته فاصله زيادي دارند  ، با وجوديكه اين بخش مولد و موثر در درازاي زمان همواره توانمندي و تاثير شگرف خود را در اقتصاد روستا به اتبات رسانده است اما شرايط خاص فرهنگي اجتماعي و اقتصادي مانع از آن شده تا به مراتب شايسته توليد ي خود دست پيدا كنند .

درخصوص دانش آموختگان بخش كشاورزي ( خانمهاي فارغ التحصيل ) هم شرايط البته بگونه اي متفاوت به همين منوال است . از آنجائيكه بخش دولتي توان وامكان جذب دانش آموختگان را ندارد فضاي اقتصادي موجود هم  فضاي مناسب و موثري براي فعاليتهاي درآمد زا و پايدار براي آنها فراهم نكرده است .

اهميت و ضرورت طرح :

طرح و توانمند سازي و اشتغال خرد زنان روستايي و دانش آموختگان  بخش كشاورزي  با محوريت تقويت و توسعه مشاغل خرد اقتصادي همزمان چند محور را  مورد توجه و پيگيري قرار مي دهد .

الف – تقويت و گسترش فرهنگ مشاركت ، هم انديشي وهمكاري در طرحهاي اقتصادي بين زنان روستائي و دانش آموختگان بخش كشاورزي

ب – توجه و عنايت بيشتر به نقش و جايگاه زنان بعنوان قشري توانمند و كارآفرين

ج – زمينه سازي براي ايجاد اشتغال پايدار، درآمدزايي وفراهم كردن فضاي كسب وكار

د – ارتقاء روحيه خودباوري و اعتماد به نفس درجامعه هدف

ه – زمينه سازي براي ايجاد و گسترش تشكل هاي صنفي

د- نقش آفريني در فرآيند توليد محصولات كشاورزي ، صنايع دستي  و فرآيندهاي پس از توليد

 

 به همين اساس هدف آرماني و اساسي طرح بشرح ذيل تعريف مي شود :

هدف :

  "توانمندسازي زنان روستايي و دانش آموختگان بخش كشاورزي از طريق آموزش پرورش و ايجاد مهارتهاي فني لازم راه اندازي كسب وكارهاي موفق استان "

گروه هدف :

الف – زنان روستايي داراي ايده هاي مفيد و كارآفرين در سطح شهرستانهاي تابعه   

ب – تسهيلگران و مددكاران ترويجي ( زن روستائي )

ج – دانش آموختگان بخش كشاورزي ( با اولويت روستائيان )

اهداف جزئي ( اجرائي) طرح :

-        شناسايي و متشكل كردن افراد صاحب ايده ( با محوريت ايده هاي كار آفرين )

-        گروه بندي اعضاء در خوشه هاي تخصصي كار آفريني

-        شناسايي و دسته بندي قابليت ها و استعداد هاي موجود از طريق  اعضاي خوشه ها

-        پرورش ايده ها و زمينه سازي اجرايي كردن آنها از طريق هدايت ، مشاوره و كارشناسي

-        تشكيلي صندوق هاي اعتباري خرد براي حمايت مالي از مشاغل كارآفرين

-        فراهم كردن زمينه كار ، توليد و بازاريابي محصولات  

-        كمك به فرآيند خودگرداني  و پايداري خوشه ها ي كارآفرين و صندوق هاي اعتباري

 

فرآيند اجرايي طرح :

-        انتخاب مناطق مستعد براي اجراي طرح ( در روستاها و شهرهاي واجد شرايط )

-        فراخوان از متقاضيان مستعد از طرق گوناگون موجود ( افراد صاحب ايده )

-        تشكيل خوشه هاي تخصصي كارآفريني ( امور دام ، صنايع دستي ،زراعت ، باغباني ، گردشگري ، صنايع تبديلي و تكميلي و.....)

-        انتخاب مربيان و مشاوران تخصصي براي خوشه ها

-        برگزاري جلسات هماهنگي ، آموزشي ، مشاوره اي

-        تهيه و آماده سازي طرحهاي كارآفرين ( پرورش ايده ) با همكاري كارشناسان بخش هاي تخصصي

-        اجراي ايده ها بصورت پايلوت ( پيش طرح ) در هر خوشه

-        تشكيل صندوق هاي اعتباري خرد و تقويت صندوق هاي موجود براي  پشتيباني مالي  ازخوشه هاي كارآفرين به تناسب نوع فعاليت  و نياز مالي

-        ايجاد تشكل ( ثبت شركتهاي تعاوني زنان )

-          نظارت ، ارزيابي، هدايت و مشاوره  در راستاي پايداري و خودگرداني خوشه ها و صندوق هاي اعتباري

-        گزارش دهي  پياپي و ماهيانه

تذكر : كليه فرآيندها و فعاليتهاي تعريف شده طرح در قالب مركز رشد وكارآفريني اراك و اتاقهاي رشد مستقر در شهر ستانها به مرحله اجرا در مي آيد .

اقدامات انجام شده :

ازسال  1386 كه  اجراي طرح در قالب مراكز رشد و ترويج كارآفريني شروع شده تاكنون علاوه بر تجهيز و فعال سازي مركز رشد و ترويج كارآفريني استان و صندوق اعتباري خرد مستقر در آن ، تعداد 4 باب اتاق رشد در شهرستانهاي خمين ،خنداب ، كميجان ،و شازند تشكيل و راه اندازي شده است

در همين راستا و با هدف پشتيباني و تقويت اعتباري مشاغل تعريف شده و خوشه هاي تشكيل شده تعداد 20 باب صندوق اعتباري خرد در شهرستانهاي تابعه ( در برخي شهرستانها بيش از يك صندوق ) تاسيس و در حال حاضر با سرمايه اي بالغ بر 500 ميليون ريال به فعاليت مشغولند .

 

 حجم پروژه :

باتوجه به زمينه سازي و فعاليتهاي اقدام شده گذشته در سطح استان طرح در كليه شهرستان              به اجرا درخواهد آمد ( 12 شهرستان ) .  همچنين مركز رشد و ترويج كارآفريني ( واقع در مركز شهرستان اراك ) به عنوان واحد ستاد و پشتيباني درنظر گرفته شده و تقويت خواهد شد .

 در فاز اول اجراي طرح 370 نفر زن روستايي و 200 نفر دانش آموخته بخش كشاورزي زير پوشش طرح قرار خواهندگرفت .

 

هزينه هاي اجرايي پروژه :                                                                                                                   

الف هزينه هاي جاري

-        هزينه هاي مربوط به اطلاع رساني و فراخوان ، ثبت نام و گزينش

–  توليد رسانه هاي آموزشي ترويجي

-         برگزاري دوره هاي  آموزشي و توجيهي مقدماتي

-        مشاوره ( حق مشاوره و كارشناسي )

-         هزينه برگزاري دوره هاي تخصصي خوشه ها و حق الزحمه كارشناسان ،

-        هزينه هاي پذيرايي ، هزينه رفت وآمد ،لوازم التحرير

-        هزينه هاي جاري مركز و اتاق هاي رشد ( آب و برق و گاز )

-          هزينه اي مرتبط با  برگزاري بازديدهاي آموزشي

     ب - هزينه هاي ثابت :

-        تهيه تجهيزات اداري و آموزشي  شامل صندلي ، ميز ، وايت برد ، كمد ، قفسه

-        تهيه  سخت افزار هاي  كمك آموزشي  شامل كامپيوتر، ويدئو  پروژكتور، پرينتر، اسكنر

 

اعتبار مورد نياز :

 از آنجائيكه طرح در سطح استان  و گستره كليه شهرستانها به مرحله اجرا درخواهد آمد لذابراساس آن به ازاي هر شهرستان يك اتاق رشد و ترويج كارآفريني تاسيس و راه اندازي خواهد شد بعلاوه در قالب طرح مركز رشد و ترويج كارآفرين مركز استان – اراك فعال و تقويت خواهد شد .

همچنيــن در قالب اين طرح   صندوق اعتبارات خرد  تشكيل شده در شهرستان ها با كمك هاي فني و اعتباري تقويت خواهند شد .( به ازاي هر صندوق مبلغ 500 ميليون ريال كمك مالي تخصيص مي يابد )

برهمين اساس بدون درنظر گرفتن تجهيزات سخت افزاري و منحصرا"درقالب هزينه هاي جاري وكمكهاي اعتباري جدول اعتبار مورد نياز بشرح  صفحه بعد تنظيم گرديده است .

 

كل اعتبار مورد نياز ( هزار ريال (

هزينه واحد   ( هزار ريال( 

حجم كل

واحد حجم

شرح هزينه

رديف

65000

5000

13

دوره

برگزاري دوره هاي آموزشي مقدماتي

1

36000

100

360

ساعت

مشــــاوره وكارشناسي ايده ها

2

180000

5000

36

دوره

اجراي دوره هاي تخصصي خوشه ها

3

250000

50000

5

دوره

بازديدهاي آموزشي از طرحهاي موفق

4

65000

5000

13

باب

هزينه هاي جاري مراكز

5

600000

50000

12

مورد

كمك اعتباري به صندوق

6

200000

200000

 

 

خريدادوات اداري وتجهيزات كمك آموزشي

7

250000

50000

5

مورد

برگزاري نمايشگاه

8

1807000

 

 

 

 جمع كل

9

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری