در راستای اوامر رهبر معظم رهبري (مدظله العالي) مبنی بر کمک دولت خدمتگزار در سازندگی و رساندن امکانات دولت به مناطق محروم کشور به بهره گیری از توان و ظرفیت خیل عظیم جوانان میهن اسلامی و به استناد اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اختيارات سازمان بسيج سازندگي كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و با عنايت به دولت كريمه در اجراي ماموريت سازمان بسيج سازندگي به ويژه طرح هجرت 3 به دستگاه هاي دولتي ابلاغ گرديده توافقنامه فيمابين سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي و سپاه روح ا... استان مركزي به شرح زير تنظيم مي گردد:


ماده(1)طرفین تفاهم نامه
این تفاهم نامه بین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و سپاه روح ا... استان مرکزی به منظور دستیابی به اهداف تفاهم نامه در زمينه تسريع در روند اجرايي پروژه هاي بخش كشاورزي در استان به ويژه در مناطق محروم منعقد می شود.


ماده (2)اهداف:
الف) بهره گیری از توانایی جوانان برای سازندگی استان در اوقات فراغت
ب) کمک به سازندگی استان و ارائه خدمات رساني به روستاها و مناطق محروم
ج) فراهم كردن زمينه مناسب براي حضور داوطلبانه آحاد مردم بويژه جوانان براي مشاركت و در فعاليتهاي زود بازده ، كم هزينه ، عام المنفعه و محروميت زدايي

د) استمرار ارزشها و فرهنگ بسیجی و جهادي در میدان کار و تلاش در استان
ه) آموزش ارتقای سطح دانش علمی و فنی جوانان در زمینه كشاورزي و منابع طبيعي
ز) آشنايي جوانان با فرهنگ كار و تلاش و فعاليتهاي گروهي

و) الگو سازي و ترويج مهارت شغلي براي كشاورزان و بهره برداران با حضور جوانان در فعاليتهاي طرح بسيج سازندگي

ماده(3)نحوه همکاری
نحوه همكاري طرفين تفاهم نامه بر اساس شيوه هاي ذيل خواهند بود:

1-شيوه اول (روزانه و اردويي):

در اين شيوه ، نيروهاي داوطلب مردمي با فراخواني و جذب توسط سازمان بسيج سازندگي سپاه روح ا... استان مركزي در زمينه هاي تعيين شده سازمان جهاد كشاورزي به صورت روزانه ، اردويي و يا تركيبي بكارگيري مي شوند.

2-شيوه دوم (واگذاري):

در اين شيوه ، فعاليت هاي قابل واگذاري شناسايي و بر اساس قوانين و مقررات جاري سازمان جهاد كشاورزي و سازمان بسيج سازندگي واگذار مي شود.

ماده(4) عرصه های پیشنهادی فعالیت
1- زراعت ، باغباني و حفظ نباتات (جمع آوري بذر گياهان ، جمع آوري بادام آلوده ، جمع آوري انار آلوده و ...)

2- ساير عرصه هاي مورد توافق طرفين در بخش كشاورزي و منابع طبيعي
3- امور دام و آبزيان
4- پروژه شبكه آبياري

5- لايروبي قنوات
6- حوادث غير مترقبه

7- انتقال آب با لوله
8- توليدات گياهي و حفظ نباتات
9- پوشش انهار
10- كاهش بار ميكروبي شير

11- احداث جاده هاي بين مزارع
12- كار در زمينه شيلات

ماده (5)تعهدات طرفین


الف) تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
1) تعیین و شناسایی زمينه های فعالیت
2) سازمان جهاد كشاورزي استان و ادارات وابسته در خصوص افزايش حجم همكاري در عرصه هاي هجرت به تعداد 60000 نفر روز (6000 اردو) اقدام نمايند.
3) تامين امكانات ، نهاد ها و ابزار مورد نياز پروژه
4) ارائه آموزشهاي اوليه فني ، اجرايي و مورد نياز به نيرو ها
5) هزينه بيمه ، ناهار ،‌فرهنگي و آموزشي به عهده سازمان جهاد كشاورزي مي باشد.

6) تامين هزينه هاي لازم (نيرويي - پشتيباني و فرهنگي) و مرتبط ا انجام فعاليت ها

7) مديريت و نظارت فني بر اجراي فعاليت ها
8) اعلام پروژه هاي قابل واگذاري توسط جهاد كشاورزي در قالب تفاهم نامه

9) تهيه گزارش عملكرد مشترك و امور اطلاع رساني

ب) تعهدات سازمان بسيج سازندگي سپاه روح ا... استان مركزي

1) فراخواني جذب و سازماندهي نيروهاي مورد نياز فعاليت ها بر اساس نياز جهاد كشاورزي
2) مديريت و انجام طرح ها و پروژه هاي واگذار شده با رعايت نكات فني
3) اجراي فعاليتهاي فرهنگي ورزشي براي نيروهاي جذب شده
4) مدیریت و نظارت بر نیروی انسانی بکار گرفته شده در طرحها

5) تامين بخشي از دهان شیرینی

ماده(6) نظارت و هماهنگی
به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح ها، ستادي در استان ها با ترکیب ذیل تشکیل می گردد.

ستاد هماهنگی و نظارت در استان
1) رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مركزي
2) مسئول محترم سازمان بسيج سازندگي سپاه روح ا... استان مركزي
3) مدیر محترم هماهنگي ترویج جهاد کشاورزی استان مرکزی

4) معاون محترم برنامه ريزي امور اقتصادي جهاد کشاورزی استان مرکزی
5) معاون محترم توسعه منابع انساني جهاد کشاورزی استان مرکزی

6) معاون محترم توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزی استان مركزي
7) معاون محترم توليد دامي سازمان جهاد کشاورزی استان مركزي
8) مسئول محترم سازمان بسيج مهندسين سپاه روح ا... استان مركزي
9) مدير كل محترم منابع طبيعي استان مركزي
    

تبصره1: كليه واحد هاي وابسته سازمان جهاد كشاورزي و سپاه روح ا... استان مركزي موظف به همكاري با ستاد هماهنگي و نظارت طرح بسيج سازندگي در فعاليت هاي بخش مربوطه مي باشند.
تبصره2: حضور نمايندگان بخش هاي اجرايي سازمان جهاد كشاورزي و سازمان بسيج سازندگي بر حسب موضوع در جلسات ستاد هماهنگي و نظارت استاني بلامانع است.
تبصره3: جلسات در شش ماهه اول به صورت ماهيانه و در شش ماهه دوم به صورت فصلي برگزار مي شود.

تبصره4: دبيرخانه ستاد هماهنگي و نظارت در سازمان جهاد كشاورزي استان تشكيل مي گردد.
تبصره5: مسئوليت اجراي كليه فعاليت ها در سطح استان به عهده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و سازمان بسيج سازندگي سپاه روح ا... استان مركزي مي باشد.
تبصره6: هر نوع تنظيم گزارشي از فعاليتهاي طرح بسيج سازندگي در سطوح شهرستان و استان منوط به تاييد مشترك سطوح سازماني دو دستگاه مي باشد.