پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

 

فصل اول – كليات

ماده 1-
در اين آيين نامه واژه ها وعبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي روند:

الف ) سازمان غير دولتي كه در اين آيين نامه " سازمتن " ناميده مي شود، به تشكلهايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي وغير سياسي مي باشد . 
تبصره 1- عناوين "جمعيت"، "انجمن " ، " كانون " ، "مركز "، "كانون"، "مجمع" " موسسه" و نظائر آن مي تواند به واژه " سازمان" در نام گذاري به كار گرفته شوند.
تبصره 2- واژه " غير دولتي " به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تاسيس واداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشاركت مقامات وكاركنان دولتي در تاسيس واداره سازمان ، در صورتي كه خارج از عنوان وسمت دولتي آنان باشد،مانع وصف غيردولتي سازمان نخواهد بود . 
تبصره 3- اهداف غير سياسي در بردارنده سياستي است كه مشمول يك قانون احزاب مي گردد.  
تبصره 4- اهداف غير دولتي عبارتست از عدم فعاليت هاي تجاري و صنعتي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء موسسان ، مديران و كاركنان سازمان . 
تبصره 5- داوطلبانه به معناي مشاركت وتاسيس واداره سازمان براساس اصل آزادي اراده اشخاص است .  
ب- هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي شود كه سازمان را تاسيس مي نمايند. 
پ- پروانه فعاليت ، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي شود .
ت- مراجع نظراتي مشتمل بر هيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار ، نماينده شوراي اسلامي شهرستان ونماينده سازمانهاي غير دولتي شهرستان )، هيئت نظارت استان ( مركب از استاندار ، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي ) و هيئت نظارت كشور ( مركب از معاون ذيربط وزير كشور ، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غير دولتي ) مي باشند كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غير دولتي فرا استاني ، كشوري با بين المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود .  
ماده 2- سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي ميگردد.
ماده 3- موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي ، هنري ، نيكوكاري ، و امور خيره ، بشر دوستانه ، امور زنان ، آسيب ديدگان اجتماعي ، حمايتي ، بهداشت و درمان ، توانبخشي ، محيط زيست ، عمران ، آباداني و نظائر آن با مجموعه اي از آنها مي باشد . 

فصل دوم – حقوق و تكاليف   

ماده 4- سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود ، با رعايت اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله موارد زير اقدام نمايد :  
الف ) ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي .  
ب ) اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب :
1.در فرايند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غير دولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي برحسب مورد .
2.در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي ، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط .
پ ) كمك به اجراي برنامه ها وپروژه هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي  از طريق توافق وتفاهم با آنها.  
ت ) برگزاري اجتماعات ، راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان .  
ث ) انتشارنشريه .   
ج ) انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .  
چ ) حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي . 

ماده 5- سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال ، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع ياد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم ، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند . 
ماده 6-  هزينه هاي سازمان از منابع زير تامين مي شود :  
الف ) هديه اعانه و همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي .
ب ) وقف و حبس . 
پ ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چار چوب موضوع فعاليت ٍ، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه . 
ت ) حق عضويت در سازمان . 
تبصره 1-
سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي ، مشخصات منبع كمك كننده ، ميزان كمك وچگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد . مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلا.م ياد شده ، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدامم نمايند . موافقت دستگاههاي ياد شده ضروري است واين دستگاهها موظف به اظهار نظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است . 
تبصره 2-
دريافت كمك از مجامع رسمي بين المللي و منطقه اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل ، نياز به دريافت مجوز ندارد . فهرست سازمانهاي ياد شده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي گيرد . 
ماده 7- تقسيم دارايي ، سود يا درآمد سازمان در ميان موسسان ، اعضا و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .  
ماده 8- اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصل قانون اساسي باشد .  
ماده 9- سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند . بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد . خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي ، مگر به حكم مرجع قضايي صالح ممنوع است .  
ماده 10- فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرااستاني و ملي مي باشد.   
تبصره 1- مرجع ياد شده قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي،بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظر خواهي نمايد.دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند . در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي شود .  
تبصره 2- مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد .   
تبصره 3- ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان ، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي گيرد . 
تبصره 4- شركت سازمان در مجامع بين المللي ، دوره هاي آموزشي ونمايشگاهها بايد با اطلاع كتبي با مراجع نظارتي انجام گيرد .  
ماده 11- سازمان بايد در فعاليت هاي خود ، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نماييد . 
ماده 12- سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه بندي شده خود را در اختيار سازمان قراردهند  
ماده 13- سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت وگزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذيربط ثبت نمايند . 
ماده 14- دولت مكلف است وظايف امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند . 
ماده 15- سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد يا هيئت هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند .
ماده 16- سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايند .   

فصل سوم – صدور پروانه فعاليت  

ماده 17- متقاضيان سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است ، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمايند. 
تبصره 1- دبيرخانه هيئت نظارت كشور ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري تشكيل مي شود .  
تبصره 2-  مسئوليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان وشهرستان به ترتيب بر عهده وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري مي باشد . 
تبصره 3- اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي گيرد . 
تبصره 4- تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي شوند . 
تبصره 5- صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تائيد هيئت نظارت كشور در هيئت نظارت كشور با وزير كشور ، درهيئت نظارت استان با استاندار ودر هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي باشد . 
ماده 18- هيئت موسس بايد داراي شرايط زير باشند :  
الف) داشتن هيجده سال تمام . 
ب) تابعيت ايراني . 
پ) دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان . 
ت) عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته      شده اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود . 
تبصره – هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد . 
ماده 19- سازمانهاي غير دولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است . در صورت وجود شرايط زير مي توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه هاي سازمانهاي بين المللي در آيند : 
الف ) حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد .
ب ) به محكوميتهاي بند (پ ) يا ( ت ) ماده ( 28 ) اين آيين نامه محكوم نشده باشد.  پ) به تكاليف مندرج در ماده (5 ) اين آيين نامه عمل كرده باشند . 
ت) تابعيت آنها ايراني باشد. 
ث) اعضاي موسس حداقل 5 سازمان غير دولتي ايراني باشند . 
تبصره 1- انجام استعلامهاي مذكور در تبصره هاي (2) و (3) ماده (22) اين آيين نامه براي تاسيس شبكه هاي سازمانهاي غير دولتي لازم نيست . 
تبصره 2- صدور پروانه فعاليت براي شبكه هاي سازمانهاي غيردولتي برعهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين نامه مي باشد . حقوق ، تكاليف و ساير مقررات شبكه هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غير دولتي پيش بيني شده است . 
ماده 20- هيئت موسس براي دريافت پروانه دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير راحسب مورد به مراجع مذكور در ماده ( 17 ) اين آيين نامه ارائه نمايد: 
الف )فرم تقاضا نامه تكميل شده . 
ب ) تصوير مدارك هويتي هيئت موسس . 
پ ) اساسنامه سازمان   
ت ) اولين صورتجلسه هيئت موسس  

ماده 21- اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:  
الف ) اهداف سازمان  
ب ) موضوع فعاليت
پ ) مدت فعاليت
ت ) مركز اصلي فعاليت
ث ) نحوه ايجاد شعب . 
ج ) اركان تشكيلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي آنها . 
چ ) صاحبان امضاهاي مجاز .
 ح ) شرايط پذيرش عضو . 
خ ) منابع تامين در آمد و دارايي . 
د ) نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه . 
ذ ) نحوه انحلال . 
ر ) مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال . 
ز ) محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان .  
تبصره 1- اساسنامه سازمان بايد بر راي گيري آزاد از اتمام اعضا براي انتخاب مديران و همچنين تغيير مديران ( دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير و تاثير گذاري تصريح كند . 
تبصره 2- در اساسنامه سازمان بايد به صراحت نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و سالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود . 
تبصره 3- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و بر اساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي شود . 
ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده( 17) اين آيين نامه – پس از دريافت تقاضانامه سازمان ، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.  
تبصره 1-  در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند ، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد در خواست را به متقاضي اعلام كند .  
تبصره 2- چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاهها دولتي مربوط باشد ، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذيربط نيز ضروري است . 
تبصره 3- هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اخذ مرجع ذي صلاح ( وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستري ، نيروي انتظامي جمهوري ااسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي ) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد ، در غير اين صورت نظر هيئت مذبور موافق تلقي مي شود . 
تبصره 4- متقاضي صدور پروانه مي تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد: 
الف ) از تصميم هيئت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان ، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور . 
ب ) از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، به هيئت نظارت كشور . 
پ ) تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود. 
ماده 23- مجمع عمومي و هيئت امنا ( حسب مورد  ) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي باشند و بايد داراي شرايط مقرر در ماده ( 18 ) اين آيين نامه باشند . 
ماده 24- سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد . 
ماده 25- سازمان مكلف است هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه ، هيئت مديره ، هيئت امنا ، و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين نامه از سوي مراجع يادشده ، سازمان مكلف است وفق آيين نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد .

فصل چهارم - نظارت  

ماده 26- وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمانهای غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد : 
الف ) دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط وضوابط مقرر در این آیین نامه . 
ب ) دریافت گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .
پ ) رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت . 
ت ) نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه. 
ماده 27- وظایف مرجع نظارتی فرااستانی و مالی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از : 
الف ) دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمانهای غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرااستانی و ملی اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پیش از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .   
ب) دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنها .   پ ) رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلاف میان سازمانهای غیر دولتی با استانداریها و فرمانداریها .  
ت ) نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه . 
تبصره – نظارت بر سازمانهای غیر دولتی تخصصی توسط دستگاههای ذیربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد . 
ماده 28- مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این آیین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند ودرصورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند  
الف) تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت . 
ب ) تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت . 
پ ) تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه . 
ت ) تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت . 
تبصره 1- مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیئت نظارت ابلاغ و درپرونده ثبت         می شود. 
تبصره 2- نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیرکشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود تعیین خواهد شد . 
ماده 29- صدورمجوز فعالیت سازمانهای غیردولتی خارجی وبین المللی در ایران و نظارت بر آنها به عهده هیئتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود . 
تبصره – فعالیت سازمانهایغیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .  
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 30-
سازمانهای غیر دولتی که از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند ودر اجرای مقررات جاری تاکنون ایجاد شده اند ، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند ، در غیر این صورت مشمول مزایا و تسهیلات این آیین نامه نمی شوند .


ماده 31- انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري ، بر اساس مفاد ذيربط آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي – مصوب 1337 با اصلاحات انجام مي گيرد . 
تبصره – چنانچه فعاليت سازمان اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد ، پس از انقضاي آن و عدم تمديد بر اساس مقررات اين آيين نامه سازمان خود بخود منحل مي گردد  
ماده 32- تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار ، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند " ل " ماده (1 ) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم آموزش عالي  – مصوب 1353 – آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غير دولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده اند ، از شمول سازمان موضوع اين آيين نامه خارج مي باشند.           
تبصره 1- مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي تخصصي با رعايت مقررات ايون آيين نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط وزارت كشور است . 
تبصره 2- نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهم نامه اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است .  
ماده 33- از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ، تصويب نامه هاي شماره 12608/ ت 27267 ه – مورخ 9/11/1381 ، 34909 / ت 27267ه- مورخ 24/6/1382 و 55877/ ت 29645ه – مورخ 15/10/1382 لغو مي گردند .

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری