طرح سربازان سازندگي با استناد به اصل 147قانون اساسي و ماده 37قانون مقررات اداري و مالي (استخدامي) وزارتخانه (مصوبه مجلس شوراي اسلامي) توسط معاونت ترويج و مشاركت مردمي تهيه و به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال گرديد كه پس از انجام اصلاحات و تغييراتي مورد موافقت فرماندهي معظم كل قوا قرار گرفته و به وزارت جهاد جهت اجراء ابلاغ و پس از آن جذب و بكارگيري مشمولان طرح از اواخر سال 1387آغاز گرديد و تا كنون ادامه دارد .

شرايط جذب داوطلبان

-  فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي كشاورزي و منابع طبيعي در مقطع ديپلم ،فوق ديپلم ، ليسانس و بالاتر

-    نداشتن خدمت قبلي

-   افراد بومي مناطق در اولويت جذب هستند

-  نداشتن غيبت حتي يك روز

مراحل جذب :

-   داوطلب بعد از ارسال دفترچه آماده به خدمت و دريافت تاريخ اعزام ، 4 ماه قبل از اعزام به اداره آموزش و ترويج جهادكشاورزي شهرستان مورد نظر مراجعه كرده و در صورتي كه آن شهرستان سهميه اي براي آن تاريخ اعزام داشته باشد ، نامه اي را جهت معرفي سرباز به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت هماهنگي ترويج) ارسال مي كند.. پس از بررسي مدارك و طي مراحل اداري مشخص نسبت به اخذ امريه داوطلبان جهت خدمت در طرح سربازان سازندگي اقدام ميشود.

نكات مهم در روند جذب:

- كسري خدمت سربازان، ناشي از فعاليت و همكاري با بسيج حداكثر 3 ماه پذيرفته ميشود . لذا از جذب مشمولاني كه بيش از 3 ماه كسر خدمت دارند خودداري ميشود .

-  با عنايت به بومي بودن طرح ، جذب سربازان هر شهرستان از همان شهرستان مربوطه انجام ميگيرد. در صورت اجبار و جذب از مركز استان يا شهرستان هاي هم جوار مي بايست كليه امكانات رفاهي و اسكان سربازان فوق توسط شهرستان مربوطه تأمين گردد.

-   مشمولان وظيفه پس از طي دوره آموزش نظامي در سپاه پاسداران براي حضور در مناطق روستايي و عشايري طي يك دوره آموزش هاي تخصصي لازم را مي بينند .

-  جابجايي سربازان طي دوره خدمت ممنوع مي باشد.

-  به سربازان غير بومي علاوه بر حقوق ماهانه مبلفي به عنوان حق بيتوته پرداخت مي شود البته به شرط اسكان در مركزجهاد كشاورزي

-  كليه سربازان موظف به تكميل دفتر گزارش كاربصورت روزانه مي باشند .

-   كليه سربازان 24 ساعت شبانه روز در اختيار سازمان جهادكشاورزي مي باشند .

-   تمام مقررات اداري سازمان مشمول سربازان نيزمي باشد.

-   پس از اخذ امريه و تعيين محل خدمت متقاضي به هيچ عنوان جابجايي صورت نمي گيرد.

محل استقرار سربازان

به غير از افسر رابط كه در مديريت هماهنگي  ترويج استان استقرار دارد بقيه سربازان در محل هاي مراكز جهاد كشاورزي مستقر در دهستان و روستاها به كار گرفته مي شوند.

 وضع ظاهر سربازان :

- سربازان سازندگي موظف به پوشيدن لباس فرم متحدالشكل مصوب وزارت جهاد كشاورزي مي باشند.

- موي سر و محاسن سربازان سازندگي در طول خدمت مانند سربازان عادي نيروهاي مسلح مي باشند .

مدارك مورد نياز :

1)  6 قطعه عكس4*3

2)  فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات

3)  فتوكپي كارت ملي

4)  فتوكپي نامه معرفي به نظام وظيفه (برگه فارغ التحصيل شدن از دانشگاه)

5)  فتوكپي برگه اعزام (برگه سبز)

6)  معرفي نامه از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محل خدمت

نكات مهم در خصوص سربازان سازندگي

1-  مدت خدمت سربازي 24 ماه مي باشد.

2-  مدت مرخصي استحقاقي 12 روز در سال مي باشد (متاهلين 10 روز اضافه مي باشد).

3-  كسري خدمت بيش از 3 ماه به هيچ وجه پذيرفته  نمي شود

4- سربازان 24 ساعته در اختيار سازمان جهاد كشاورزي مي باشند.

5- محل خدمت سربازان سازندگي فقط در مراكز جهاد كشاورزي بوده و خدمت در مديريت جهادكشاورزي شهرستان و دستگاههاي وابسته اكيدا ممنوع مي باشد.

6- در طول خدمت 2 عدد شلوار و 4 عدد پيراهن به هر سرباز تعلق مي گيرد .

7- پوشيدن لباس فرم مخصوص در محل خدمت الزامي است و چنانچه رعايت نشود تخلف محسوب ميشود.

8- جابجايي سربازان سازندگي از شهرستان به شهرستان ديگر ممنوع مي شود.

9- ثبت دفتر كار روزانه سرباز سازندگي الزامي بوده و در پايان هر روز فعاليت ها توسط وي بايد ثبت گردد.

10- حداقل دو هفته اي يكبار مسئول مركز جهادكشاورزي محل خدمت سرباز بايد دفتر فعاليت روزانه سرباز را بررسي و امضاء نمايد.

11- بكارگيري سربازان در امور آموزشي ، ترويجي ، مشاوره اي ، نظارتي ، مشاركتي و در ارتباط مستقيم با بهره برداران خواهد بود و لذا بكارگيري آنها در خارج از وظايف تعيين شده ( مالي، خدماتي ، حراست، رانندگي و نگهباني) ممنوع مي باشد.

12-  در پايان خدمت و زمان تسويه حساب سرباز سازندگي موظف است يك گزارش عملكرد به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان ارائه نمايد.

                                                                   مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

                                                                   اداره پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج