مقدمه

یکی از عناصر و عوامل اساسی در شبكه ملي ترويج ، نيروي انساني است كه در توسعه كشاورزي نقش مؤثر و به سزايي دارد. مروري گذرا بر استراتژيهاي حاكم بر برنامه هاي توسعه اجتماعي – اقتصادي كشور در چند دهه اخير حاكي از آن است كه استفاده از نيروهاي مردمي و مشاركت آنها در انتقال دانش فني و ارتقاء مهارتهاي خويش ،اداره امور، واگزاري برخي فعاليتهاي دستگاههاي اداري به بخش خصوصي و غير دولتي از محورهاي مهم و قابل توجه در برنامه ها بوده است . لذا به منظور استقرار شبكه ترويج در مناطق روستايي و گسترش آن تا اقصي نقاط كشور و همچنين با توجه به پراكندگي مناطق روستايي ، وجود اقليمهاي متفاوت و تنوع در محصـــــولات كشاورزي ايجاب مي كند كه در چنين شرايطي از نيروهاي داوطلب بومي و پيشرو و برخواسته از جامعه روستايي در بخش كشاورزي استفاده شود تا از اين طريق زمينه جريان دو سويه بودن اطلاعات و ايجاد ارتباط ميان كارگزاران و جامعه توليد كننده و بهره برداران در يك شبكه نظام مند فراهم شود .

بنابراين با توجه به تجارب موفق وزارت جهاد سازندگي (سابق ) و  وزارت كشاورزي(سابق) در بكارگيري نيروهاي داوطلب مردمي در فعاليت هاي آموزشي – ترويجي ، پروژه مددكاران ترويجي در قالب طرح شبكه ملي ترويج اجرا مي گردد.

ماده 1 – اهداف طرح :

1-  استفاده از امكانات و نيروهاي داوطلب مردمي به منظور كاهش تصدي دولت و تكميل نيروي انساني مورد نياز شبكه ملي ترويج .

2-  امكان دسترسي بيشتر بهره برداران و توليد كنندگان بخش كشاورزي به يافته هاي تحقيقاتي نوين.

3-  امكان استفاده بهتر از دانش و تواناييها ي بومي و محلي در برنامه هاي ترويجي .

4-  زمينه سازي و تسريع در ارائه خدمات آموزشي – ترويجي به بهره برداران بخش كشاورزي.

 تعريف مددكاران ترويجي :

مددكار ترويج كشاورزي يار وياوري  است كه نوآوري هاي سودمند و دانش و اطلاعات مورد نياز كشاورزي را از طريق ارتباط مستمر و دو سويه با عاملين ترويج به بهترين وجه بين مولدين و بهره برداران منطقه خود، نشر و انتقال دهد.

مفهوم مددكار ترويج كشاورزي

به خبرگان روستايي كه داراي پيشينه دانش و اطلاعات فني مورد نياز بوده و ضمن قبول و بكارگيري پيام هاي ارسالي از طرف عاملين ترويج در سيستم فعاليت هاي توليدي و اقتصادي و اجتماعي خود نسبت به نشر پديده هاي نو و سودمند وانتقال دانش و اطلاعات مورد نياز فراگيران يا مددجويان ديگر گام بردارند و نهايتأ نسبت به اصلاح رفتار بهره برداران حركت كنند ، مددكار ترويج گفته مي شود.

ويژگيها و خصوصيات عمومي مددكاران ترويجي

1- داراي حداقل سواد خواندن و نوشتن باشد ( ترجيحأ داراي مدرك سيكل و بالاتر باشد )

2- داراي حداقل سن 25 سال و حداكثر سن 50 سال باشد.

3- مورد اعتماد مردم باشد و داراي محبوبيت و حسن شهرت در منطقه خود باشد .

4- ساكن روستا بوده و ترجيحأ به كار كشاورزي و دامپروري و .... مشغول باشد.

5-  ازسلامت و تعادل جسماني و رواني برخوردار باشد .

6-  در شرايط يكسان بهره برداران پيشرو و نمونه در اولويت قرار گيرند.

7- خلاق ، نوگرا و زود پذير بوده و در ضمن آگاه به دانش بومي منطقه توانايي هدايت بهره برداران حوزه فعاليت خود را داشته باشند.

8- در برابر مسائل و مشكلات منطقه مورد عمل كنجكاو و پويا باشد.

9-  فردي با حوصله بوده در برابر انتقادات و ابراز عقايد ديگران صبور باشد .

10-توانايي انتقال ايده هاي نو و برقراري ارتباط مطلوب در بين كشاورزان داشته و از قدرت بيان مناسبي برخوردار باشد

11-داراي سوابق تجربي در زمينه توليدات كشاورزي و صنايع وابسته به آن باشد .

12-علاقه به كسب اطلاعات جديد و مهارتهاي كاربردي داشته باشد .

وظايف مددكاران ترويجي

1-  برقراري ارتباط مستمر بين عاملين ترويج  و  روستائيان در حوزه عمل خود .

2-  مسئله يابي در حوزه عمل و ارائه به عوامل ترويج .

3-  داوطلب اجراي طرح هاي آموزشي ترويجي متناسب با امكانات خود باشد( از قبيل اجراي كلاس هاي آموزشي ، مزارع نمايشي سايتهاي تحقيقي ترويجي )

4-   انتقال و تعميم پيام ها و يافته هاي نوين توليد در سطح روستا .

5-    ايجاد ارتباط و همكاري با اعضا شبكه ترويج شامل ( مراكز ترويجي – كارشناسان ترويج و سربازان سازندگي و ...)

6-    همكاري در زمينه سازي و برگزاري دوره هاي آموزشي – جشنواره ها ، نمايشگاهها و سايرامور ترويجي .

7-  جمع آوري آمار و اطلاعات آموزشي و مشاركتي در حوزه عمل و ارائه آن به عوامل ترويج .

8-  كمك به امر توزيع نشريات ، جزوات و مجلات

9-   همكاري در معرفي بهره برداران پيشرو به عاملين ترويج .

10-  روستائيان را به شركت و مشاركت در برنامه هاي آموزشي و ترويجي تشويق نمايد.

11-  شناسايي و اعلام نيازهاي آموزشي ترويجي مشاركتهاي منطقه.

12-  نظارت برفعاليتهاي آموزشي ترويجي در روستاهاي مربوطه يا منطقه حوزه عمل خود .

روش ها و معيارهاي انتخاب مددكاران ترويجي

از آنجايي كه در جوامع افرادي وجود دارند كه ازديد اطرافيان خود مورد قبول و احترام واقع مي شوند و افرادي كه در جامعه خود از خصوصيات نوآوري ، نوپذيري ، مسئوليت پذيري ، نفوذ كلام و .. برخوردارند شاخص مي گردند بنابراين انتخاب مددكاران با نظر كارشناسان بخش ترويج و با همكاري و نظرخواهي از ادارات تخصصي و با هماهنگي و نظر خواهي از شوراهاي اسلامي و مردم روستا به مدت 4 سال باشد كه پس از اين مدت مجددأ مورد بازنگري قرار خواهند گرفت .

بنابراين عوامل ترويج در حين اجراي فعاليت هاي ترويجي مانند تشكيل كلاس ها ، انجام بازديدها و ... در تماس هاي انفرادي پي به وجود اين افراد مي برند ، لذا لازم است :

الف: آن دسته از مولدين كشاورزي كه با عنوان مددكار ترويجي يا مروجين روستايي با ترويج همكاري داشته و مي نمايند مجددأ مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرايط ، بار ديگر به عنوان مددكار ترويجي انتخاب گردند.

ب: عوامل ترويج در حين اجراي كليه فعاليت هاي آموزشي ترويجي خود مي بايست با يك نگاه عميق به مولدين منطقه مربوطه نگريسته و كساني را كه داراي ويژگي هاي مورد نظر مي باشند ، انتخاب نمايند .

بنابراين بايد دقيقأ توجه داشته باشند كه چه كساني بين مردم بيشتر از ديگران :

-          بحث و گفت و گو مي كنند .

-          داراي نفوذ كلام بيشتري هستند .

-           سعي در ياري ديگران و ارشاد آن ها مي نمايند .

-          مخاطب مردم است و غالبأ به او مراجعه مي كنند.

-          انديشه نو ارائه مي نمايند.

شاخص انتخاب

به ازاي هر 100 تا 300 خانوار يك مددكار و در صورت ضرورت بيش از 300 خانوار دو مددكار .

سازماندهي مددكاران ترويجي

پس از انتخاب و معرفي و جذب مددكاران ترويجي مي بايست نسبت به هدايت – حمايت ، تقويت و نظارت ، ايجاد انگيزه و آموزش مددكاران همت گماشت و لازمه اين كار سازماندهي مناسب آنان در سطح دهستان – شهرستان و استان مي باشد ، لذا با توجه به شاخصهايي  چون موضوعات مختلف زمينه فعاليت و ارباب رجوع و ميزان تحصيلات برحسب ضرورت مي توان مددكاران را دسته بندي و بر آن اساس سازماندهي نمود.

تبصره : منظور از سطوح سازماندهي انتخاب يك نفر منتخب مددكار از سطح روستاهاي اقماري دهستان و برگزيدگان دهستاني در سطح شهرستان به منظور هماهنگي با استان مي باشد .

برنامه آموزشي مددكاران ترويجي

پس از انتخاب و معرفي و جذب مددكاران ترويجي مي بايست يك برنامه آموزشي مدون و نظام مند تدوين ارائه و اجرا گردد. براين اساس برنامه آموزشي شامل چند مرحله خواهد بود.

الف : آموزش هاي مقدماتي

با توجه به اين كه مددكاران ترويجي حلقه هاي ارتباط ترويج با ساير مولدين مي باشد و مي بايست توانمندي هاي آنان را بر اساس شرايط انتخاب شده تقويت و حفظ كرد لذا لازم است يكسري آموزشهايي را در زمينه مسائل عمومي ترويج كشاورزي طي نمايند . اين آموزش ها مي تواند شامل موارد زير باشد:

1- اصول و فلسفه ترويج كشاورزي

2- نقش رهبران فني در ترويج كشاورزي

3-  آموزش بزرگسالان

4- شيوه و روش هاي بيان مطلب

5- ارتباطات در ترويج

6- آشنايي با نهادها و ارگانهاي مختلف

7- آشنايي با روش هاي مشاركتي

تبصره : مدت و زمان اجراي آموزش ها براساس سرفصل هل و دروسي كه بعدأ تهيه خواهد شد اجرا مي گردد و كواهينامه مربوطه ارائه مي شود.

ب) آموزش هاي عمومي فني

همزمان با آموزش هاي عمومي ترويجي برنامه آموزش فني عمومي براساس زمينه فعاليت مددكاران ترويجي در خصوص مسائل زراعت ، باغباني ، دامپروري ، آبزيان ، جنگل و مرتع و ...آموزش هاي لازم را خواهند ديد .

عناوين دوره هاي آموزشي پيشنهادي برحسب ضرورت موضوع و منطقه و الويت محصولات استاني تعيين مي گردد.

ج ) آموزش هاي تخصصي فني

قسمت اعظم اين آموزش ها در قالب بازديدهاي علمي و فني و شركت در گردهمايي ها و سمينارها و برنامه هاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي خواهد بود كه شامل :

1- بازديد از مراكز و ايستگاه هاي تحقيقاتي

2- بازديد از مزارع و طرحهاي توليدي نمونه در سطح شهرستان و استان و احيانأ خارج از استان

3- آشنايي با طرح ها و پروژه هاي محوري وزارت جهاد كشاورزي

4- شركت در گردهمايي ها و سمينارهاي استاني

د) گردهمايي هاي آموزشي – انگيزشي

يكي از برنامه هاي آموزشي مؤثر و مفيد براي مددكاران ترويجي ترتيب دادن گردهماييهاي استاني و منطقه اي مي باشد.

در اين گردهمايي ها كه معمولأ در يكي از مناطق جاذبه دار استان به صورت منطقه اي برگزار خواهد شد منتخب مددكاران ترويجي شركت خواهد نمود.

تجهيز ،حمايت و تشويق مددكاران ترويجي

به منظور استمرار فعاليت مطلوب و تحقق اهداف مورد نظر در قالب وظايف محوله لازم است مددكاران ترويجي حمايت ، تشويق و پشتيباني گردند .

"الف- اقدامات تشويقي و انگيزشي"

1- تهيه و صدور كارت مددكار ترويجي

2-بيمه نمودن مددكاران ترويجي در مقابل حوادث احتمالي و خدمات درماني .

3- معرفي آنان به بخشداري و ساير ادارات ذيربط در منطقه جهت همكاري.

4- شركت منتخبين مددكاران ترويجي در جلسات كميته فني نيازسنجي ترويجي شهرستان و حسب ضرورت در استان .

5- حضور آنان در برنامه هاي نمايشي ترويجي از قبيل جشنواره ها ، نمايشگاه هاي استاني يا منطقه اي

6- شناسايي مددكاران نمونه ترويجي استان و شهرستاني و تقدير از آنان در مراسم گردهمايي نمونه ها در سطح شهرستان و حسب ضرورت در استان .

7- استفاده از مددكاران واجد شرايط بعنوان مربي در دوره هاي آموزشي ترويجي و فني و حرفه اي .

8- اعزام مددكاران فعال به تورهاي زيارتي و سياحتي استاني و خارج از استاني .

9- انعكاس فعاليت هاي مددكاران ترويجي فعال در مجلات و نشريات .