یکی از عناطر اساسی در شبکه ملی ترویج نیروی انسانی است که در توسعه کشاورزی نقش موثر و بسزایی دارد.مروری گذرا بر استراتزیهای حاکم بر برنامه های توسعه اجتماعی _اقتصادی کشور در چند دهه اخیر حاکی از آن است که استفاده از نیروها ی مردمی و مشارکت آنها در انتقال دانش فنی و ارتقا مهارتهای خویش اداره امور واگذاری برخی فعالیت های دستگاه ها ی اداری به بخش خصوصی و غیر دولتی از محورهای مهم و قابل توجه در برنامه ها بوده است لذا به منظور استقرار شبکه ترویج در مناطق روستایی و گسترش آنها در اقصی نقاط کشور و همچنین با توجه به پراکندگی مناطق روستایی وجود اقلیمهای متفاوت و تنوع در  محصولات کشاورزی ایجاب میکند که در چنین شرایطی از نیروهای داوطلب بومی و پیشرو و برخاسته از جامعه روستایی و در بخش کشاورزی استفاده شود تا از این طریق زمینه جریان دو سویه بودن اطلاعات و ایجاد ارتباط میان کارگذاران و جامعه تولید کننده و بهره برداران در یک شبکه نظام مند فراهم شود.
اهداف طرح:
1)استفاده از امکانات و نیروهای داوطلب مردمی به منظور کاهش تصدی دولت و تکمیل نیروهای انسانی و نیاز شبکه ترویج
2)امکان دسترسی بیشتر بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و یافته های تحقیقاتی نوین
3)امکان استفاده بهتر از دانش و تواناییهای بومی و محلی در برنامه های ترویجی
4)زمینه سازی و تسریع در ارایه خدمات آموزشی _ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی
تعریف مددکار ترویجی:
مددکار ترویجی به خبرگان روستایی و عشایری منتخب مردم اطلاق می شود که دارای تجربه و مهارتهای لازم در بخش کشاورزی بوده و در یک تعامل به مروجان و کارگزاران و سایر مولدین کشاورزی نسبت نشر ÷دیده های نو و سودمند به بهر هبردان دیگر گام بردارند.

3_انتظارات و زمینه های همکاری مددکاران ترویجی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده شبکه ترویج :
1)برقراری ارتباط مستمر بین عاملین ترویج و نهادهای محلی و بهره برداران و افراد ذینفع در بخش کشاورزی
2)همکاری در شناسایی مسائل و مشکلات حوزه فعالیت (مرتبط با بخش کشاورزی )و ارائه آن به عوامل ترویج
3)تشویق و ترغیب روستاییان و بهره برداران به شرکت در برنامه های آموزشی _ترویجی و توسعه بخش کشاورزی و روستایی
4)ارتباط مستمر همگاری لازم با اعضا و عناطر شبکه ترویج
5)زمینه سازی و همگاری در انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی با استفاده از امکانات محلی
6)کمک در ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه ریزی بخش کشاورزی و توسعه روستایی
7)همکاری در شناسایی نیاز های آموزشی _ترویجی مشارکتی بهره برداران بخش کشاورزی
8)همکاری و کمک به امر توزیع نشریات و مجلات در راستای بهینه سازی و بهره وری مناسب
9)زمینه سازی و همکاری در سازماندهی حمایت و تسهیل فعالیت های گروهی و مشارکتی
10)همکاری در معرفی مولدین بخش کشاورزی صلاحیت دار و تولید کنندگان نمونه به عاملین ترویج
11)همکاری در انتقال یافته های تحقیقاتی و انعکاس نتایج حاصله به ترویج و تحقیقات
4-مراحل شناسایی و انتخاب مددکاران ترویجی:
4-1 توجه کارگزاران در سطوح مختلف ترویج و مردم پیرامون اهداف ویرگیها و نحوه انتخاب و بکارگیری مددکاران ترویجی
4-2 تشکیل کمیته های اجرایی در سطوح مختلف (استان/شهرستان/دهستان)
4-3 آموزش گروهای کاری در سطوح مختلف
4-4 زمینه سازی و شناسایی مقدماتی از طریق خود مردم
5-4 بررسی مهارتهای فنی افراد داوطلب توسط مردم
6-4 انتخاب مددکاران ترویجی توسط مردم منطقه
کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان:
ترکیب اعضا کمیته
1-مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی (رئیس)

2-رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج(دبیر )
3-رئیس اداره و سایر واحدهای سازمانی مدیریت در استان (اعضا اصلی کمیته)
4-نماینده سایر واحدهای سازمانی اجرایی حسب مورد
کمیته اجرایی شهرستان"
الف:ترکیب اعضاکمیته:
1-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان (رئیس)

2-رئیس اداره ترویج شهرستان (دبیر)
3-کارشناس مددکار ترویجی شهرستان(عضو اصلی)
4-کارشناس نظام بهره برداری شهرستان (عضواصلی)
5-روسای مراکز ترویج جهاد کشاورزی (حسب مورد)
6-مدیران عامل تعاونی های تولید(حسب مورد)
7-روسای ادارات اجرایی(بر حسب موضوع)

-تیم اجرایی دهستان:
الف:ترکیب اعضا تیم:
1-رئیس مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهستان(رئیس)
2-کارشناس یا مروج مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهستان(دبیر)
3- رئیس شورای اسلامی روستا(عضو اصلی)
4-نماینده کمیته شهرستان (عضواصلی)
5-نماینده تشکل های بخش کشاورزی (عضو اصلی)
6-مدیران عامل تعاونی تولید منطقه (عضو اصلی)

با توجه به بررسی و بازنگری تعداد 558نفر به عنوان مددکار ترویجی در سطح استان شناسایی و انتخاب شده اند .که اسامی آنها به تفکیک شهرستان و دهستان تحویل سرکار خانم خسروی گردید.
شناسایی با مددکاران ترویجی:
توجه به بومی –انتخاب شده ی روستائیان _علاقمندبودن به فعالیتهای داوطلبانه در بخش کشاورزی و اجتماعی ،و مقبولیت اجتماعی و اعتماد و مردم برخورداری بودن ،داشتن اطلاعات کافی در منطقه خود می توانند عامل ارتباطی و شبکه ترویج باشند ضمناً تعداد مددکاران که تا بحال در سطح شهرستانها انتخاب شده اند 558نفر هستند.
نقش مددکاران را اترویجی بعنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده شبکه ترویج در سایت های طرح تسریع:
الف-همانگونه که مستحضر به مددکاران ترویجی یکی از عناصر تشکیل دهنده شبکه ترویج بوده و ضرورت دارداین عنصر را به لحاظ اینکه شناخت کافی از منطقه و کشاورزان محل خود دارد در عملیات شناسایی بهره برداران گروه هدف استفاده نمود
با توجه به بومی بودن و شاغل بودن در بخش کشاورزی و دامپروری و داشتن آداب و رسوم ،زبان باعث می شود که از مددکاران ترویجی برای دعوت از بهره برداران به منظور شرکت در برنامه های مختلف استفاده نمائیم
ج-با توجه به اینکه ارتباط کاری مددکاران ترویجی با دیگر بهره برداران دارند و از حیات سایر افراد محل زندگی فعالیت خود مطلع اند می توانند فاکتور مناسبی در عملیات شناسایی بهره برداران گروه هدو آموزشهای فنی و حرفه ای و پودمانی باشند
د-مددکاران ترویجی با توجه به شناختی از نیازهای منطقه و آشنایی با مسائل و مشکلات ،و همچنین چالش های پیشرو در بخش کشاورزی ما را به این نقطه می رساند که از مددکاران ترویجی با تشکیل انجمن مددکار شرکت بهم رسانند.