دستورالعمل نظام جامع مدیریت دانش کشاورزی(پیشنهادی جهت اجرای پایلوت)(پیوست شماره 2)
مقدمه
در راستاي اجراي بند ج ماده 22 قانون افزایش بهره¬وری مبنی بر راه¬اندازی نظام مدیریت دانش در بخش کشاورزی و همچنین انتقال مناسب و اثربخش یافته¬های تحقیقاتی و دانش فنی و نظر به اهميت و ضرورت مدیریت جامع دانش در بخش كشاورزي به صورت يكپارچه و منسجم، دستورالعمل نظام جامع مدیریت دانش کشاورزی ابلاغ می¬گردد.
ماده 1- هدف و دامنه کاربرد
الف) هدف:
اين دستورالعمل جهت مبادله بهينه اطلاعات و دانش(یافته¬های پژوهشی، دانش تجربی و فنی، دانش بومی، مقالات، کتاب، اختراع و اكتشاف، متون علمي، اطلاعات عرصه¬ها، هواشناسی، منابع آبی، اطلاعات بخش¬های اجرایی و ....) بين تمامي کارشناسان، محققان، بهره¬برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، شرکت¬های خصوصی، تولیدکنندگان ادوات و نهاده¬ها، دانشگاه¬ها و مبادی بین¬المللی در سراسر كشور بصورت دو سويه با شبکه دانش وزارت تهيه و تدوين مي¬گردد.
ب) دامنه کاربرد:
اين دستورالعمل در ستاد و تمام واحدهاي وزارت جهادکشاورزی در سراسر كشور كاربرد خواهد داشت، همچنین دامنه شمول آن به کلیه کشاورزانی که زیرساخت¬های فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارند تسری خواهد یافت.
ماده 2 – واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين دستورالعمل به صورت زير تعريف شده¬اند:
2 - 1 - شبکه دانش؛ شبکه¬ای شامل اجتماعات انسانی و سازمانی است که فرایندهای مدیریت دانش را (اعم از خلق، ذخیره-سازی، تغییر، بازیابی، به اشتراک¬گذاری و انتقال انواع مختلف دانش) در سطوح مختلف (افراد، گروه¬ها و سازمان¬ها) و حوزه¬های گوناگون سازمانی( به عنوان مثال دانش ذینفعان، تحقیق و توسعه و .....) به منظور افزایش بهره¬وری در بخش و ایجاد ارزش امکان¬پذیر می¬سازد.
2-2- مدیریت دانش: مديريت دانش فرايند تولید، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، پردازش و توزيع دانش مفيد حوزه کشاورزی در فرمي مناسب برای ارائه به كلية افراد نيازمند آن در هر نقطه و هر زمان در وزارت و بخش کشاورزی مي‌باشد.
2-3- نقشه دانش: مجموعه خبرگان سازمان را بر اساس زمینه¬هاي مرتبط مانند حوزه تخصصی آنان پیکر¬بندي می¬کند. نقشه-هاي دانش مشخص می¬کند، که کجا می¬توان شخصی را یافت که دانش مورد نیاز را در یک موضوع مشخص داشته باشد.
2-4-دبيرخانه: واحد اجرايي و پشتيباني فني مربوط به شبکه دانش مستقر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج.
2-5- راهبر سيستم: مسئول فني و كارشناس مورد تاييد جهت مدیریت، راهبري و نگهداری سيستم مدیریت دانش.
2-6- دانشگران: افرادی که توان ثبت و ارائه دانش به شبکه را داشته باشند، که شامل؛ کارشناسان بخش¬های تحقیقاتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان خبره و پیشرو می¬باشند.
2-7- خبرگان: افراد یا موسساتی که توان تایید دانش ثبت شده و بارگذاری آن را روی شبکه دارند، که شامل بخش¬های تحقیقاتی و محققان دارای ادمین محتوایی است.
2-8- ادمین فنی؛ قابلیت ورود به شبکه و ایجاد یوزرنیم و اکانت برای کاربران سیستم است.
2-9- ادمین محتوایی؛ قابلیت ورود به شبکه و بارگذاری محتوا در حوزه تخصصی تعریف شده است.
2-10- سوپر ادمین؛ توان ورود به شبکه و دسترسی به تمامی حوزه¬های شبکه مدیریت دانش را دارد.
 2-11-واحدهاي سازماني: معاونت‌ها، دفاتر و ادارات كل مستقل حوزه ستادي، سازمان¬ها، شركت¬ها و موسسات وابسته، درسطوح استانی و دهستانی که به شبکه دانش متصل بوده و از آن استفاده می¬کنند.
2-12- بهره¬بردار: كلیه کشاورزان و کارشناسان بخش دولتی و غیردولتی كه شرايط سخت¬افزاري لازم برای بهره¬برداری از شبکه دانش را داشته و از آن بهره¬گیری می¬کنند.
2-13-سازمان؛ منظور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
ماده 3 – به منظور اعمال مدیریت واحد و يكپارچه در حوزه تولید، انتقال و کاربردی کردن دانش در وزارت جهاد كشاورزي، شبکه مدیریت دانش توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تدوین و راه¬اندازی شده، به گونه¬ای که کلیه واحدهای وزارت جهاد کشاورزی تا سطح دهستان به این نظام دسترسی داشته باشند.
ماده 4- سازمان مکلف است به منظور پیاده¬سازی مدیریت دانش در سه حوزه فرهنگسازی، ساختارسازی و تدوین و راه¬اندازی نرم-افزار با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت 6 ماه به شرح ذیل اقدام نماید.
الف) حوزه اول – فرهنگ¬سازی: سازمان در این حوزه موارد زیر را طی مدت 1 ماه طی می¬نماید.
1.    کارگاه¬هاي آموزشی آشنائی با مدیریت دانش توسط دفتر آموزش کارکنان با هماهنگی معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی، برای کلیه کارکنان عضو شبکه دانش و اطلاعات.
2.    تدوین بیانه دانش(تعهدنامه¬اي به امضاء رئیس سازمان براي ایجاد ساختارها و اعلام رسمی حمایت¬هاي مالی و معنوي ایشان از شبکه مدیریت دانش).
3.    تدوین نشریه¬ها و پوسترهای آموزشی و اطلاع¬رسانی مرتبط با شبکه مدیریت دانش، برای پوشش کلیه کاربران شبکه.
ب)حوزه دوم – حوزه ساختارسازی: سازمان در این حوزه باید موارد زیر را در مدت 1 ماه انجام دهد.
1)تعیین تیم مدیریت دانش و راهبر سیستم: که وظیفه فرهنگ¬سازي، پیاده¬سازي و اجراي فرآیندهاي مدیریت دانش را عهده¬دار می¬باشد.
2)تدوین آئین¬نامه¬هاي دانشی: مجموعه¬ای از قوانین و مقررات و دستورالعمل¬ها که به منظور جاري¬سازي مدیریت دانش در وزارت و حمایت از دانشگران و فعالیت¬هاي دانشی تهیه و تدوین می¬شوند.
3) اندازه¬گیري: شامل فرآیندهاي ممیزي اولیه به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت¬ها و تهدیدها و پتانسیل هاي موجود براي شروع پیاده¬سازي مدیریت دانش و ممیزهاي ادواري است.
ج) حوزه سوم – در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانش و تجربیات کسب شده، اخذ شده و یا مستند شده، درس¬هاي آموخته، دانش¬هاي آشکار و مستندات پس از ایجاد در سامانه مدیریت دانش باید در یک مخزن ذخیره دانشی به طور منظم و با قابلیت دسترسی آسان دسته¬بندي و نگهداري گردند.
ج-1)سازمان مکلف است شبکه مدیریت دانش را در سطح وزارت طی مدت 4 ماه تدوین و راه¬اندازی نماید. نرم¬افزار مدیریت دانش که برقرار کننده شبکه  دانش در وزرات می¬باشد، باید قابلیت¬هاي زیر را داشته باشد:
1.    امکان ورود و ثبت نام دانشگران در نرم¬افزار و تعریف و ایجاد پروفایل شخصی.
2.    امکان ورود دانش توسط شخص دانشگر.
3.    شناسائی نوع دانش و ارسال آن به خبرگان(موسسات تحقيقاتي) از پیش تعریف شده جهت ارزیابی.
4.    سامانه امتیازدهی توسط خبرگان(موسسات تحقيقاتي) و پاداش¬دهی و محاسبات مربوطه.
5.    دانش ورودي پس از ارزیابی توسط کارشناسان و اخذ نمره و رتبه در فیلد دانشی مشخص و مربوطه که از پیش تعیین شده قرار می¬گیرد.
6.    امکان جستجوي دانش به صورت موضوعی و در فیلدهاي تخصصی.
7.    سامانه «نقشه دانش» که نشانگر فیلدهاي دانشی و خبرگان شناخته شده در هر فیلد و دانشگران (کاربران نرم¬افزار) و نحوه ارتباط با ایشان است.
8.    سامانه گزارش¬دهی مدیران.
9.    سامانه ارزیابی و دسته¬بندي دانش¬هاي ورودي از نظر میزان استفاده و...
ماده 5 – هزينه مربوط به تدوین، راه¬اندازی و نگهداری از نرم افزار سيستم مدیریت جامع دانش توسط سازمان پرداخت خواهد شد و كليه معاونت‌ها، سازمان‌ها، شركت¬ها و موسسات وابسته و تابعه وزارت جهاد كشاورزي، موظفند نسبت به تجهیز زیرساخت لازم برای بهره¬گیری از این شبکه به عنوان کاربران اقدام نمایند.
ماده 6- هر يك از واحدهاي سازماني پس از دريافت اين دستورالعمل موظفند وضعيت امكانات سخت افزار، شبكه¬افزار و مدیر فنی شبکه دانش(دارای مهارت در کاربری شبکه و صدور Username-Account برای همکاران) و نيروي انساني واجد شرایط اتصال به شبکه دانش و اطلاعات خود را به همراه تخصص مربوطه جهت انجام بررسي¬هاي لازم به دبيرخانه ارسال نمايند.
تبصره 1- در سازمان فردی به عنوان راهبر سیستم مشخص شده که دارای سوپر ادمین(Superadmin) فنی و محتوایی خواهد بود، این فرد توان نظارت بر کلیه کاربران و دانشگران و خبرگان را خواهد داشت.
تبصره 2: در هر معاونت یا سازمان وابسته و تابعه یک فرد به عنوان مدیر فنی، ادمین(Admin) دریافت نموده و بقیه کارشناسان توسط این فرد، یوزرنیم- اکانت(Username-Account) دریافت خواهند کرد.
تبصره 3-موسسات تحقیقاتی یک ادمین فنی(Admin) و یک ادمین محتوایی(Admin) دریافت نموده تا بتواند اطلاعات را بارگذاری و یوزرنیم- اکانت(Username-Account) به همکاران تحقیقاتی بدهند.
تبصره 4- در استان یک ادمین فنی(Admin) به سازمان و یک ادمین(Admin) محتوایی به مرکز آموزش و تحقیقات داده می-شود.
ماده 7- كليه بهره¬برداران و تولیدکنندگان بخش توان دسترسی، جستجوی اطلاعات و دانش و همچنین طرح مسایل و مشکلات خود را خواهند داشت و می¬توانند با ورود به سایت تقاضای یوزرنیم-اکانت(Username-Account) نمایند، که پس از بررسی برایشان صادر می¬شود، در استان مدیر فنی این کار را انجام خواهد داد.
تبصره 5- برای کشاورزان امکان ثبت دانش بومی و تجارب موفق در شبکه پیش¬بینی شده است، که دانش و تجارب ثبت شده پس از تائید توسط تحقیقات در شبکه بارگذاری شده تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد.
ماده 8) ستادي متشكل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج با همکاری دفتر آمار و فن¬آوري اطلاعات، وظيفه، هدايت، حمايت، آموزش توجيهي، مشاوره فني و نظارت بر حسن اجراي پروژه شبکه مدیریت دانش را در سطح وزارت بر عهده خواهد داشت.
ماده 9) روسای سازمان¬های جهاد کشاورزی استان موظفند امکانات و تجهیزات لازم برای اتصال تمامی کارشناسان، مخصوصاً کارشناسان پهنه¬های تولیدی را به نظام مدیریت دانش فراهم نمایند.
ماده 10) اين دستورالعمل در 10 ماده و 56 تبصره تدوين و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری