دستورالعمل نظام جامع مدیریت دانش کشاورزی(پیشنهادی جهت اجرای پایلوت)(پیوست شماره 2)
مقدمه
در راستاي اجراي بند ج ماده 22 قانون افزایش بهره¬وری مبنی بر راه¬اندازی نظام مدیریت دانش در بخش کشاورزی و همچنین انتقال مناسب و اثربخش یافته¬های تحقیقاتی و دانش فنی و نظر به اهميت و ضرورت مدیریت جامع دانش در بخش كشاورزي به صورت يكپارچه و منسجم، دستورالعمل نظام جامع مدیریت دانش کشاورزی ابلاغ می¬گردد.
ماده 1- هدف و دامنه کاربرد
الف) هدف:
اين دستورالعمل جهت مبادله بهينه اطلاعات و دانش(یافته¬های پژوهشی، دانش تجربی و فنی، دانش بومی، مقالات، کتاب، اختراع و اكتشاف، متون علمي، اطلاعات عرصه¬ها، هواشناسی، منابع آبی، اطلاعات بخش¬های اجرایی و ....) بين تمامي کارشناسان، محققان، بهره¬برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، شرکت¬های خصوصی، تولیدکنندگان ادوات و نهاده¬ها، دانشگاه¬ها و مبادی بین¬المللی در سراسر كشور بصورت دو سويه با شبکه دانش وزارت تهيه و تدوين مي¬گردد.
ب) دامنه کاربرد:
اين دستورالعمل در ستاد و تمام واحدهاي وزارت جهادکشاورزی در سراسر كشور كاربرد خواهد داشت، همچنین دامنه شمول آن به کلیه کشاورزانی که زیرساخت¬های فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارند تسری خواهد یافت.
ماده 2 – واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين دستورالعمل به صورت زير تعريف شده¬اند:
2 - 1 - شبکه دانش؛ شبکه¬ای شامل اجتماعات انسانی و سازمانی است که فرایندهای مدیریت دانش را (اعم از خلق، ذخیره-سازی، تغییر، بازیابی، به اشتراک¬گذاری و انتقال انواع مختلف دانش) در سطوح مختلف (افراد، گروه¬ها و سازمان¬ها) و حوزه¬های گوناگون سازمانی( به عنوان مثال دانش ذینفعان، تحقیق و توسعه و .....) به منظور افزایش بهره¬وری در بخش و ایجاد ارزش امکان¬پذیر می¬سازد.
2-2- مدیریت دانش: مديريت دانش فرايند تولید، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، پردازش و توزيع دانش مفيد حوزه کشاورزی در فرمي مناسب برای ارائه به كلية افراد نيازمند آن در هر نقطه و هر زمان در وزارت و بخش کشاورزی مي‌باشد.
2-3- نقشه دانش: مجموعه خبرگان سازمان را بر اساس زمینه¬هاي مرتبط مانند حوزه تخصصی آنان پیکر¬بندي می¬کند. نقشه-هاي دانش مشخص می¬کند، که کجا می¬توان شخصی را یافت که دانش مورد نیاز را در یک موضوع مشخص داشته باشد.
2-4-دبيرخانه: واحد اجرايي و پشتيباني فني مربوط به شبکه دانش مستقر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج.
2-5- راهبر سيستم: مسئول فني و كارشناس مورد تاييد جهت مدیریت، راهبري و نگهداری سيستم مدیریت دانش.
2-6- دانشگران: افرادی که توان ثبت و ارائه دانش به شبکه را داشته باشند، که شامل؛ کارشناسان بخش¬های تحقیقاتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان خبره و پیشرو می¬باشند.
2-7- خبرگان: افراد یا موسساتی که توان تایید دانش ثبت شده و بارگذاری آن را روی شبکه دارند، که شامل بخش¬های تحقیقاتی و محققان دارای ادمین محتوایی است.
2-8- ادمین فنی؛ قابلیت ورود به شبکه و ایجاد یوزرنیم و اکانت برای کاربران سیستم است.
2-9- ادمین محتوایی؛ قابلیت ورود به شبکه و بارگذاری محتوا در حوزه تخصصی تعریف شده است.
2-10- سوپر ادمین؛ توان ورود به شبکه و دسترسی به تمامی حوزه¬های شبکه مدیریت دانش را دارد.
 2-11-واحدهاي سازماني: معاونت‌ها، دفاتر و ادارات كل مستقل حوزه ستادي، سازمان¬ها، شركت¬ها و موسسات وابسته، درسطوح استانی و دهستانی که به شبکه دانش متصل بوده و از آن استفاده می¬کنند.
2-12- بهره¬بردار: كلیه کشاورزان و کارشناسان بخش دولتی و غیردولتی كه شرايط سخت¬افزاري لازم برای بهره¬برداری از شبکه دانش را داشته و از آن بهره¬گیری می¬کنند.
2-13-سازمان؛ منظور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
ماده 3 – به منظور اعمال مدیریت واحد و يكپارچه در حوزه تولید، انتقال و کاربردی کردن دانش در وزارت جهاد كشاورزي، شبکه مدیریت دانش توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، تدوین و راه¬اندازی شده، به گونه¬ای که کلیه واحدهای وزارت جهاد کشاورزی تا سطح دهستان به این نظام دسترسی داشته باشند.
ماده 4- سازمان مکلف است به منظور پیاده¬سازی مدیریت دانش در سه حوزه فرهنگسازی، ساختارسازی و تدوین و راه¬اندازی نرم-افزار با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت 6 ماه به شرح ذیل اقدام نماید.
الف) حوزه اول – فرهنگ¬سازی: سازمان در این حوزه موارد زیر را طی مدت 1 ماه طی می¬نماید.
1.    کارگاه¬هاي آموزشی آشنائی با مدیریت دانش توسط دفتر آموزش کارکنان با هماهنگی معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی، برای کلیه کارکنان عضو شبکه دانش و اطلاعات.
2.    تدوین بیانه دانش(تعهدنامه¬اي به امضاء رئیس سازمان براي ایجاد ساختارها و اعلام رسمی حمایت¬هاي مالی و معنوي ایشان از شبکه مدیریت دانش).
3.    تدوین نشریه¬ها و پوسترهای آموزشی و اطلاع¬رسانی مرتبط با شبکه مدیریت دانش، برای پوشش کلیه کاربران شبکه.
ب)حوزه دوم – حوزه ساختارسازی: سازمان در این حوزه باید موارد زیر را در مدت 1 ماه انجام دهد.
1)تعیین تیم مدیریت دانش و راهبر سیستم: که وظیفه فرهنگ¬سازي، پیاده¬سازي و اجراي فرآیندهاي مدیریت دانش را عهده¬دار می¬باشد.
2)تدوین آئین¬نامه¬هاي دانشی: مجموعه¬ای از قوانین و مقررات و دستورالعمل¬ها که به منظور جاري¬سازي مدیریت دانش در وزارت و حمایت از دانشگران و فعالیت¬هاي دانشی تهیه و تدوین می¬شوند.
3) اندازه¬گیري: شامل فرآیندهاي ممیزي اولیه به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت¬ها و تهدیدها و پتانسیل هاي موجود براي شروع پیاده¬سازي مدیریت دانش و ممیزهاي ادواري است.
ج) حوزه سوم – در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانش و تجربیات کسب شده، اخذ شده و یا مستند شده، درس¬هاي آموخته، دانش¬هاي آشکار و مستندات پس از ایجاد در سامانه مدیریت دانش باید در یک مخزن ذخیره دانشی به طور منظم و با قابلیت دسترسی آسان دسته¬بندي و نگهداري گردند.
ج-1)سازمان مکلف است شبکه مدیریت دانش را در سطح وزارت طی مدت 4 ماه تدوین و راه¬اندازی نماید. نرم¬افزار مدیریت دانش که برقرار کننده شبکه  دانش در وزرات می¬باشد، باید قابلیت¬هاي زیر را داشته باشد:
1.    امکان ورود و ثبت نام دانشگران در نرم¬افزار و تعریف و ایجاد پروفایل شخصی.
2.    امکان ورود دانش توسط شخص دانشگر.
3.    شناسائی نوع دانش و ارسال آن به خبرگان(موسسات تحقيقاتي) از پیش تعریف شده جهت ارزیابی.
4.    سامانه امتیازدهی توسط خبرگان(موسسات تحقيقاتي) و پاداش¬دهی و محاسبات مربوطه.
5.    دانش ورودي پس از ارزیابی توسط کارشناسان و اخذ نمره و رتبه در فیلد دانشی مشخص و مربوطه که از پیش تعیین شده قرار می¬گیرد.
6.    امکان جستجوي دانش به صورت موضوعی و در فیلدهاي تخصصی.
7.    سامانه «نقشه دانش» که نشانگر فیلدهاي دانشی و خبرگان شناخته شده در هر فیلد و دانشگران (کاربران نرم¬افزار) و نحوه ارتباط با ایشان است.
8.    سامانه گزارش¬دهی مدیران.
9.    سامانه ارزیابی و دسته¬بندي دانش¬هاي ورودي از نظر میزان استفاده و...
ماده 5 – هزينه مربوط به تدوین، راه¬اندازی و نگهداری از نرم افزار سيستم مدیریت جامع دانش توسط سازمان پرداخت خواهد شد و كليه معاونت‌ها، سازمان‌ها، شركت¬ها و موسسات وابسته و تابعه وزارت جهاد كشاورزي، موظفند نسبت به تجهیز زیرساخت لازم برای بهره¬گیری از این شبکه به عنوان کاربران اقدام نمایند.
ماده 6- هر يك از واحدهاي سازماني پس از دريافت اين دستورالعمل موظفند وضعيت امكانات سخت افزار، شبكه¬افزار و مدیر فنی شبکه دانش(دارای مهارت در کاربری شبکه و صدور Username-Account برای همکاران) و نيروي انساني واجد شرایط اتصال به شبکه دانش و اطلاعات خود را به همراه تخصص مربوطه جهت انجام بررسي¬هاي لازم به دبيرخانه ارسال نمايند.
تبصره 1- در سازمان فردی به عنوان راهبر سیستم مشخص شده که دارای سوپر ادمین(Superadmin) فنی و محتوایی خواهد بود، این فرد توان نظارت بر کلیه کاربران و دانشگران و خبرگان را خواهد داشت.
تبصره 2: در هر معاونت یا سازمان وابسته و تابعه یک فرد به عنوان مدیر فنی، ادمین(Admin) دریافت نموده و بقیه کارشناسان توسط این فرد، یوزرنیم- اکانت(Username-Account) دریافت خواهند کرد.
تبصره 3-موسسات تحقیقاتی یک ادمین فنی(Admin) و یک ادمین محتوایی(Admin) دریافت نموده تا بتواند اطلاعات را بارگذاری و یوزرنیم- اکانت(Username-Account) به همکاران تحقیقاتی بدهند.
تبصره 4- در استان یک ادمین فنی(Admin) به سازمان و یک ادمین(Admin) محتوایی به مرکز آموزش و تحقیقات داده می-شود.
ماده 7- كليه بهره¬برداران و تولیدکنندگان بخش توان دسترسی، جستجوی اطلاعات و دانش و همچنین طرح مسایل و مشکلات خود را خواهند داشت و می¬توانند با ورود به سایت تقاضای یوزرنیم-اکانت(Username-Account) نمایند، که پس از بررسی برایشان صادر می¬شود، در استان مدیر فنی این کار را انجام خواهد داد.
تبصره 5- برای کشاورزان امکان ثبت دانش بومی و تجارب موفق در شبکه پیش¬بینی شده است، که دانش و تجارب ثبت شده پس از تائید توسط تحقیقات در شبکه بارگذاری شده تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد.
ماده 8) ستادي متشكل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج با همکاری دفتر آمار و فن¬آوري اطلاعات، وظيفه، هدايت، حمايت، آموزش توجيهي، مشاوره فني و نظارت بر حسن اجراي پروژه شبکه مدیریت دانش را در سطح وزارت بر عهده خواهد داشت.
ماده 9) روسای سازمان¬های جهاد کشاورزی استان موظفند امکانات و تجهیزات لازم برای اتصال تمامی کارشناسان، مخصوصاً کارشناسان پهنه¬های تولیدی را به نظام مدیریت دانش فراهم نمایند.
ماده 10) اين دستورالعمل در 10 ماده و 56 تبصره تدوين و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

دستورالعمل جامع پهنه¬بندی عرصه¬های تولیدی در کشاورزی(پیشنهادی جهت اجرای پایلوت)(پیوست شماره 3)
در راستای استقرار و تثبیت نظام نوین ترویج و به منظور اجرای مناسب و مطلوب فعالیت¬های ترویجی و در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی شاغل در بخش کشاورزی و با تأکید بر گسترش کشاورزی دانش¬بنیان و تقویت رفتار حرفه¬ای بهره-برداران و در جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین کارشناس مسئول پهنه¬های تولیدی در کشور، «دستورالعمل جامع پهنه¬بندی عرصه¬های تولیدی در کشاورزی» که از اين پس به اختصار «دستورالعمل» گفته می¬شود؛ به شرح ذیل ابلاغ می¬گردد:
ماده 1-تعاریف و اختصارات: در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:
- پهنه¬بندی: فرایند تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت (حدود و ثغور فعالیت) یک کارشناس در حوزه روستا یا دهستان بر اساس شاخص‌های تعیین شده در این دستورالعمل، که زمینه لازم برای فعالیت این کارشناس را بر اساس سیاست¬ها، راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه فراهم نماید و منجر به افزایش توانمندی و کارآیی تولیدکنندگان و بهره¬برداران بخش کشاورزی و ارتقاء بهره¬وری در سطح عرصه¬های تولیدی بخش کشاورزی شود.
- کارشناس مسئول پهنه:  فردی است که نقش نظارت عملیاتی بر کلیه عملیات اجرایی و ترویجی را بعهده داشته و ضمن راهبری و نظارت بر بخش غیردولتی، مسئولیت برقراری ارتباط با همه بهره¬برداران و تولیدکنندگان پهنه تحت مسئولیت خود و ایجاد ارتباط با شبکه دانش و اطلاعات کشاورزی در جهت رفع مشکلات علمی و فنی کشاورزان و اجرای سیاست¬ها و برنامه¬های استراتژیک و راهبردی بخش کشاورزی را به‌عهده دارد.
- مراکز: منظور مراکز جهاد کشاورزی دهستان است، که آخرین سطح تشکیلاتی وزارت متبوع در سطح استانی می¬باشد.
-شاخص¬های پهنه¬بندی: مجموعه معیارها و ملاک¬ها برای تعیین حوزه فعالیت کارشناس مسئول در سطح  دهستان و یا روستا.
- سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ماده 2- شاخص¬های پهنه¬بندی: اصلی¬ترین و عمومی¬ترین شاخص نسبت سطح  واحدهای تولیدی بر تعداد کارشناس موجود در حوزه دهستان است، به نحوی که مشخص شود هر کارشناس بطور متوسط چه سطحی از حوزه دهستان را پوشش خواهد داد. اما به منظور استفاده متوازن از ظرفیت شبکه دولتی و غیردولتی ترویج( سربازان سازندگی، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی کشاورزی، مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی و ...) و پوشش متعادل متناسب با زمینه فعالیت در تعیین پهنه، ضروری است که علاوه بر شاخص فوق، شاخص¬هایی چون؛  تنوع محصولات تولیدی؛ فاصله و وضعیت راه¬های ارتباطی؛ سطح زیر کشت آبی؛ سطح زیر کشت دیم؛ سطح و نوع مراتع قابل بهره¬برداری؛ مساحت گلخانه¬ها؛ تعداد واحدهای دامی؛ تعداد واحدهای پرورش طیور؛ تعداد واحد تولید آبزیان؛ نوع اقلیم منطقه و ..... نیز مورد توجه قرار گیرند.
ماده 3- سازمان¬های جهاد کشاورزی استان موظند ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، بر اساس مواد آن نسبت به تعیین پهنه¬های تولیدی اراضی کشاورزی حوزه مدیریتی خود اقدام نمایند.
ماده 4- به منظور برنامه¬ریزی و ابلاغ سیاست¬های معاونت¬ها و مدیریت¬های سازمان استان(بر اساس سیاست¬های ابلاغی بخش¬های اجرایی) و پیگیری اجرا و حمایت و پشتیبانی از پهنه¬بندی کارگروهی با عضویت افراد ذیل در هر استان تشکیل و این کارگروه مسئولیت نظارت و هدایت تعیین پهنه¬های تولیدی و محدوده جغرافیایی آن توسط شهرستان را بر اساس شاخص¬های تدوین شده و شرایط خاص هر استان بر عهده دارد.
    1-رئیس سازمان جهاد کشاورزی(رئیس کارگروه)
    2- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
    3- مدیر امور اراضی
    4- مدیر هماهنگی ترویج(دبیر کارگروه)
    5- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان
    6- یک نفر از معاونان اجرایی سازمان(حسب مورد)
    7-یک نفر مدیران مراکز و سازمان¬های وابسته(حسب مورد)
ماده 5- به منظور تعیین پهنه¬های تولیدی برای کارشناسان مراکز و نظارت بر فعالیت آنها کمیته شهرستان با عضویت افراد زیر تشکیل می¬گردد:
    1- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان(رئیس کمیته)
    2- رئیس اداره ترویج(دبیر کمیته)
    3- معاون اداری و مالی شهرستان
    4- روسای ادارات تخصصی
    5- روسای مراکز تحت پوشش
ماده 6- کمیته شهرستان در انتخاب کارشناسان مسئول پهنه بر اساس فاکتورهایی از قبیل؛ میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار، جنسیت، سن و ............... به تشخیص کارگروه استانی اقدام مي¬نماید.
ماده 7- مدیران جهاد کشاورزی شهرستان¬ها موظفند نسبت به انتصاب کارشناسان مسئول پهنه¬ها بر اساس گزارشات کمیته¬¬های شهرستانی اقدام نمایند.
تبصره 1- در مواردی که توزیع واحدهای تولیدی و تراکم بهره¬برداران در سطح یک پهنه تولیدی همگن نباشد به تشخیص کمیته شهرستان از ظرفیت سربازان سازندگی در مناطق با تراکم کار بیشتر به عنوان دستیار پهنه استفاده می¬گردد.
تبصره 2- در پهنه¬هایی که عوامل شبکه ترویج(شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی کشاورزی، مددکاران ترویج و تسهیلگران روستایی و ...) يا کشاورزان نمونه و پیشرو حضور دارند، کميته شهرستان می¬تواند بر اساس ظرفیت این عوامل وسعت پهنه تولیدی را برای یک کارشناس افزایش دهد.
تبصره 3- هنگامی که فواصل روستاها امکان پوشش مناسب یک پهنه را برای کارشناس مسئول میسر نسازد، کمیته شهرستان می¬تواند وسعت کمتری بر اساس فواصل و حدود عرفی روستاها برای کارشناس تعیین نماید.
ماده 8- کارشناسان بخش¬های اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا سایر واحدهای سازمانی وزارت متبوع مستقر در شهرستان موظفند به عنوان کارشناس متخصص موضوعی(زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، امور دام، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، دامپزشکی و....) از کارشناسان مسئول پهنه حمایت فنی و تخصصی داشته باشند و در صورت وجود ایستگاه تحقیقات در حوزه شهرستان، محققان این ایستگاه نیز مکلفند مساعدت لازم در ارائه توصیه¬های فنی به کارشناسان مسئول پهنه را اعمال نمایند.
ماده 9- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است نسبت به معرفی رسمی کارشناسان مسئول پهنه توسط رئیس مرکز به بخشداران، دهیاران، کشاورزان روستاهای پهنه، مددکاران ترویجی، تسهیلگران روستایی، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی، هیئت امناء مساجد، اعضای شورای اسلامی اقدام نموده و مشخصات این کارشناسان( نام و نام خانوادگی، عکس، شماره تلفن) و اسامی روستاهای پهنه را در مراکز به منظور ایجاد زمینه ارتباط مستقیم با کشاورزان پهنه نصب نماید.
ماده 10- سازمان موظف است با همکاری و هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت 4 ماه، سامانه ثبت اطلاعات و گزارش¬گیری از کارشناسان مسئول پهنه را تدوین و راه¬اندازی نماید، به گونه¬ای که کارشناسان مسئول پهنه¬ها دسترسی لازم به این سامانه را داشته باشند.
تبصره 4- دستورالعمل نحوه بهره¬برداری  و دسترسی افراد به این سامانه توسط سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و به استان¬ها ابلاغ می¬گردد.
تبصره 5- کلیه کارشناسان مسئول پهنه مکلفند نسبت به ترسيم نقشه جغرافيايي پهنه، روستاهاي تحت¬پوشش و ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی و سایر موارد مندرج در این دستورالعمل در سامانه اقدام نمایند.  
ماده 11- مراکز مکلفند برای تبادل تجربیات و دریافت گزارشات و اعلام دستور کار و حل مشکلات ارجاعی کارشناسان مسئول پهنه، جلسات فنی و تخصصی را بصورت هفتگی در مراکز با مسئولیت رئیس مرکز برگزار نموده و گزارش اقدامات پهنه¬ها را از طریق سامانه تبصره فوق به مدیریت شهرستان ارسال نمایند.
ماده 12- وظایف کارشناس مسئول پهنه به شرح زیر می¬باشد:
    شناسائی استعدادها، ظرفیت‌ها و مشکلات موجود در توسعه کشاورزی پهنه و تهیه بانک اطلاعات مزارع و بهره¬برداران
     تعیین وضع موجود محصولات و موضوعات اولویت¬دار بر اساس شاخص¬های عملکردی (میانگین عملکرد محصول در واحد سطح، میانگین مصرف نهاده¬ها و ...)
    تعیین اولویت¬های محصولی/موضوعی و تدوین برنامه عملیاتی پهنه به تفکیک موضوع و محصول و ارائه به رئیس مرکز
    تعیین نیازهای حمایتی(نهاده¬ها، ماشین¬آلات و ...) و نیازهای ترویجی(آموزشی)برای پهنه
    اجرای برنامه مصوب در سطح پهنه¬ تحت مسئولیت از طریق تعاونی¬های تولید، کشاورزان نمونه، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای فنی و مهندسی و ... در راستای ترویج تکثرگرا
    شناخت بازخوردها و انعکاس آنها به کارشناسان متخصص موضوعی شهرستان(از طریق مرکز خدمات دهستان).
    دریافت مشکلات و مسائل فنی پهنه و اقدام به حل آنها از طریق ارتباط با شبکه دانش و اطلاعات کشاورزی
    راهبری مروجین بخش غیردولتی در ارائه خدمات ترویجی موردنیاز بهر¬ه¬برداران و نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت آنان
    بررسی مستمر روند ارائه خدمات ترویجی توسط مروجین بخش غیردولتی و ارائه گزارش¬های مربوطه به مراجع ذیربط
    گردآوری و دسته¬بندی آمار و اطلاعات مورد نیاز از بهره¬برداران بخش و مشارکت در اجرای طرح¬های آماری
ماده 13: به منظور توانمندسازی کارشناسان مسئول پهنه سازمان(دفتر آموزش کارکنان) موظف است با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به نیازسنجی، تهیه محتوا، تدوین برنامه آموزشی اقدام نموده و تمهیدات لازم برای اجرای موثر آموزش¬ها و ارزیابی اثربخشی دوره¬های اجرا شده را بعمل آورد.
ماده 14: به منظور نگهداشت، انگیزش و پیشرفت شغلی کارشناسان مسئول پهنه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف است با همکاری و هماهنگی سازمان، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به تدوین آئین¬نامه نگهداشت، انگیزش ارتقاء و پیشرفت شغلی کارکنان مراکز(کارشناسان مسئول پهنه) با رویکرد مدیریت مبتنی بر عملکرد و با بهره¬گیری از ظرفیت¬های قانونی مندرج در بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام نماید.
ماده 15: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت موظف است به منظور تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کارشناسان مسئول پهنه با همکاری و هماهنگی سازمان، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این دستورالعمل، نسبت به تدوین استانداردهای تجهیز مراکز جهاد کشاورزی اقدام و در دستورالعمل مربوطه، استاندارد ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کارشناسان مسئول را با پیش¬بینی موارد زیر تعیین نماید:
    چگونگی تامین وسیله نقیله مناسب برای انجام وظایف محوله توسط کارشناسان مسئول
    طراحی لباس فرم مخصوص به منظور ایجاد هویت حرفه¬ای برای آنها
    تخصیص یکدستگاه لپ¬تاپ، تلفن همراه یا تبلت با قابلیت اتصال به شبکه مدیریت دانش کشاورزی  
    تأمین وسایل و تجهیزات اداری و لوازم و تجهیزات اولیه برای تشخیص و کار در مزارع و باغات
    یک دستگاه GPS به منظور نظارت بر حضور کارشناس مسئول در مناطق تحت پوشش به صورت آنلاین
ماده 16- روسای سازمان¬های جهاد کشاورزی استان موظفند نسبت به شناسایی، جابجایی، تأمین و توزیع متناسب وسایل و امکانات فوق، ظرف مدت 4 ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 17- اين دستور العمل در 17 ماده و 5 تبصره تدوين و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

آيين‌نامه نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی(پیش¬نویس برای اجرای پایلوت)(پیوست شماره 1)
مقدمه
بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری و معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی و به منظور افزایش ضریب پوشش فعالیت¬های ترویجی و توسعه دانش فنی و یافته¬های تحقیقاتی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، آئين¬نامه نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی كشور مصوب مورخ 4/3/1394شورای سیاستگذاری ترویج برای اجرا ابلاغ می¬شود.
ماده 1: نظام نوین ترویج کشاورزی، مجموعه¬ای از سازوکارهای سیاستگذاری، برنامه¬ریزی، اجرایی و نظارتی است که با هدف ارتقا و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارت¬های شغلی و ارتقای بهره¬وری در تولید و خدمات بخش کشاورزی، طراحی و مدیریت می-شود، با این رويكرد امور حاکمیتی شامل؛ سیاستگذاری، برنامه¬ریزی و نظارت با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان¬هاي وابسته و تابعه و فعالیت¬های قابل واگذاری توسط بخش¬های غیردولتی انجام خواهد شد.
ماده 2- نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مبتني بر اصول زير است:
الف ـ جامعيت و انسجام در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت و تکثر در اجرا با بهره¬گیری از رویکرد ترویج تکثرگرا  در راستای مساله یابی، پاسخگویی و تأمین نيازهاي فنی و تخصصی بهره¬برداران و تولیدکنندگان.
ب ـ استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته¬های تحقیقاتی.
ج ـ مشاركت، تعامل، بكارگيري ظرفيت‌ها و امكانات زیربخش‌هاي اجرايي در تمامي مراحل(از تعيين نياز حوزه‌هاي شغلي بخش کشاورزی تا طراحي و اجراي فعالیت‌هاي ترویجی).
د – واگذاری فعالیت¬های ترویجی هر پهنه به بخش غیردولتی و سپردن مسئولیت پهنه¬های تولیدی به کارشناسان مستقر در حوزه دهستان.
ماده 3- ذی¬نفعان نظام نوین ترویج شامل کلیه واحدهای تولیدی پهنه تحت پوشش کارشناسان مستقر در حوزه دهستان(به جز واحدهای تولیدی، صنعتی کشاورزی دارای نیروی متخصص) و  کارشناسان بخش دولتی و غیردولتی فعال در عرصه¬های تولیدی می¬باشند.
تبصره 1- واحدهای تولیدی، صنعتی دارای نیروی متخصص در صورت تمایل و به درخواست خودشان می¬توانند مشمول این دستورالعمل گردند، همچنین واحدهای تولیدی، صنعتی و پیشرو در صورت تمایل می¬توانند به عنوان عناصر شبکه ترویج در انتقال و انتشار دانش فنی به ترویج کمک کنند.
 ماده 4 – مأموریت¬ و اهداف نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از: بهره¬گیری از ظرفیت ساختاری مراکز جهاد کشاورزی، بکارگیری ظرفیت¬های بخش غیردولتی در انجام امور اجرایی و عملیاتی ترویج، استقرار نظام مدیریت دانش، پهنه¬بندی عرصه¬های تولیدی برای استقرار کارشناسان به منظور توانمندسازی منابع انسانی بخش کشاورزی و افزايش كارآيي و اثربخشي آنان در عرصه¬های تولیدی، با رویکرد مساله¬یابی و مبادله دانش و اطلاعات بین مراکز تولید کننده دانش و بهره‌برداران و دیگر ذینفعان بخش کشاورز  بر اساس نیازهای عرصه و با بهره¬گیری از رویکرد ترویج تکثرگرا.
ماده 5- به منظور هماهنگي در انجام فعالیت‌هاي ترویجی، شوراي عالي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ترویج با تركيب اعضای اصلی زير تشكيل مي‌شود:
    1- وزیر جهاد کشاورزی (رئيس‌ شورا)
    2- معاون‌ وزیر و رئيس‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(دبير شورا)
    3- معاون برنامه¬ریزی و امور اقتصادی
    4- معاون امور زراعت ‌
    5- معاون امور باغبانی
    6- قائم¬مقام(معاون) وزير در امور بازرگاني و صنایع کشاورزی
    7- معاون امور تولیدات دامی
    8- معاون آب و خاک
    9- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی
    10-معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
    11، 12- دو نفر متخصص ترويج به پيشنهاد معاون‌ وزیر و رئيس‌ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تأييد وزير
    13- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
تبصره 2- از روسای سازمان¬ها و مراکز زیر نیز حسب موضوع مرتبط با بخش برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می¬آید:
سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان امور اراضی، موسسه پژوهش¬ها، انجمن‌ علمی ترویج و آموزش کشاورزی‌ ایران، نماينده‌ سازمان¬ها و تشكل‌هاي‌ غيردولتي‌ مرتبط‌
ماده 6: وظایف شورا
    تعيين‌ سياست‌ها و اولويت‌هاي‌ ملي‌ در حوزه‌ ترویج كشاورزي‌
    تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ نحوه‌ تأمين منابع‌ مالي‌ به‌ مراجع‌، نهادها و طرح‌ها و پروژه‌ها.
    اعمال‌ نظارت‌ بر حسن اجراي نظام نوين ترويج و مصرف‌ صحيح‌ منابع‌ متناسب‌ با جهت‌¬گيري¬ها، سياست‌ها و اولويت‌هاي‌تعيين‌ شده‌.
    اتخاذ تدابير لازم به منظور هماهنگي‌ بين‌ مجموعه‌ نهادها و مراجع‌ فعال‌ در زمينه‌ ترویج كشاورزي‌ اعم‌از بخش‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌
    كمك‌ به‌ مجموعه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ فعال‌ در زمينه‌ ترویج كشاورزي‌ در طول‌ زنجيره‌ ارزش‌ تولیدات کشاورزی در راستاي‌ ايجاد و تحكيم‌ ارتباط‌ آنها با هم و فراهم‌ نمودن‌ زمينه‌ هم‌ افزايي‌ و همكاري‌ هر چه‌ بيشتر.
    زمینه¬سازي‌ توسعه و ارتقاء سطح خدمات موردنیاز نظام ترویج از طریق توانمندسازی و بکارگیری بخش غیردولتی توانمند و کارآمد
    ارزيابي‌ آثار سياست‌ها و برنامه‌هاي‌ اجراء شده‌ و سنجش اثربخشی‌ فعاليت‌ها در نظام ترویج كشاورزي‌ در سراسر كشور و در همه‌ بخشهاي‌ مرتبط‌.
ماده 7- دبیرخانه شورا در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر بوده و آن سازمان مسئول پیگیری مصوبات شورا خواهد بود.
ماده 8 ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موظف است نسبت به نظارت، هدایت و راهبری در اجرای اين آئين¬نامه و دستورالعمل¬های پیوست آن شامل؛ نظام مدیریت دانش، پهنه¬بندی عرصه¬هاي تولیدی و تدوین دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهي‌ مراكز جهادكشاورزي‌ دهستان با همکاری معاونت¬های ستادی اقدام نماید.
ماده 9- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولي اصلی ترویج كشاورزي مكلف است نسبت به تدوين برنامه‌هاي ترویجی، تعيين شيوه‌ها و استانداردهاي ترویجی و سنجش اثربخشی و ارزیابی فعالیت¬ها اقدام نمايد.
ماده 10- سازمان موظف است بر اساس سياست¬ها، برنامه¬ها، الگوها و روش¬هاي ويژه و تخصصي ترويجي، با همكاري معاونت¬های تخصصي و سازمان¬های وابسته به وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تدوين «پیوست¬هاي ترویجی» براي كليه طرح¬ها و برنامه¬های آنان اقدام نمايد و بر اين اساس كليه معاونت¬های تخصصي و سازمان¬های وابسته مكلفند ضمن ملحوظ نمودن پيوست مذكور براي تمامي طرح¬ها و پروژه¬هاي خود نسبت به تأمين اعتبار آن اقدام كنند.
تبصره 3: مسئوليت نظارت بر اجرای پیوست ترویجی در سطح ملی به عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هماهنگي زیربخش مربوطه و در سطح استانی به عهده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همكاري بخش¬های اجرایی مرتبط و هماهنگي ریاست سازمان استان خواهد بود.
ماده 11-روسای سازمان¬های جهاد کشاورزی استان¬ها موظفند قبل از اجرا برنامه¬های عملیاتی سالانه خود در حوزه ترویج را در قالب چارچوب¬هاي اعلام شده از طرف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، ارسال و پس از تایید توسط سازمان، با هماهنگی سازمان برنامه¬ها را عملیاتی و بصورت فصلی گزارش کار را به سازمان ارسال نمایند و اعتبارات ترويج را فقط در قالب برنامه¬هاي مصوب مذكور هزينه نمايند.
ماده 12-روساي سازمان¬هاي جهاد كشاورزي استان¬ها موظفند پروژه¬هاي ترويجي كه بين واحدهاي مختلف سازمان انسجام ايجاد مي¬كنند(سايت الگويي، كانون يادگيري، مدرسه در مزرعه و مديريت مشاركتي جامع محصول) را با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در اولويت كاري خود قرار داده و نيروها و اعتبارات سازمان را در اين مسير هدايت نمايند.
ماده 13-انتصاب مديران هماهنگی ترويج استان¬ها با هماهنگی رئيس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي انجام پذیرد.
ماده 14-کارشناسان بخش¬هاي تخصصي(بهبود تولیدات گیاهی، بهبود تولیدات دامی، فنی و زیربنایی، امور اراضی و ....) در سطح شهرستان به عنوان کارشناس تخصصی موضوعی (Subject Matter Specialists ) محسوب شده و به عنوان اعضای شبکه ترویج و مديريت دانش و اطلاعات کشاورزي، مكلف به انجام وظايف محوله می¬باشند.
ماده 15 – روساي سازمان¬هاي جهاد كشاورزي استان¬ها مكلفند بر اساس دستورالعمل¬هاي پيوست، مراکز جهاد کشاورزی دهستان¬ها را بر اساس پهنه¬های تولیدی به عنوان حلقه ارتباط با بهره¬برداران بخش کشاورزی ساماندهي و مهندسي نمايند. در این خصوص کارشناس مسئول پهنه در اجرای مأموریت¬های خود در پهنه تولیدی موظف است از کلیه ظرفیت¬ها و توان تشکل¬های تولیدی، تعاونی¬ها، شرکت¬های خدمات فنی و مشاوره¬ای، کلینیک¬های گیاهپزشکی، تسهیلگران و مددکاران ترویجی و ... در قالب رویکرد ترویج تکثرگرا بهره¬گیری نموده و این ظرفیت¬ها را مدیریت نماید.
تبصره 4: معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این آئین¬نامه نسبت به تدوین دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز دهستان اقدام نماید.
تبصره 5: ارائه خدمات فنی، مشاوره¬ای و مهندسی به تولیدکنندگان و بهره¬برداران بخش کشاورزی که با استفاده از ظرفیت¬های موجود در بخش غیردولتی انجام می¬گیرد بر مبنای قراردادهای مبتنی بر عملکرد و افزایش تولید بین کشاورزان و ارائه دهندگان خدمات فنی، مهندسی و مشاوره¬ای و با نظارت کارشناسان مسئول هر پهنه انجام خواهد گرفت. بر این اساس سازمان موظف است حسب مورد با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی و سایر نهادهای ذیربط، چارچوب¬ها و ترتیبات مربوط به روابط قراردادی مذکور را تنظیم نموده و ابلاغ نماید.
ماده 16 –معاونت¬ اقتصادی و برنامه¬ریزی موظف است اقدام لازم را به منظور تأمين اعتبارات و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين آيين¬نامه و دستورالعمل¬هاي پيوست را به عمل آورد.
ماده 17- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز این برنامه اقدام نمایند.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری