با توجه به رشد سریع کلزا در آغاز رشد مجدد و در  ابتدای فصل بهار و  نیاز غذایی فراوان گیاه ، مدیریت حاصلخیزی خاک ، میزان مورد نیاز و زمان مصرفازت در  زراعت کلزا می¬تواند در افزایش عملکرد بسیار مؤثر باشد .غلظت نیتروژن در کل گیاه در مرحله شروع گلدهی حدود 4-5/2 درصد می باشد. سطح پایین تراز2  درصد را کمبود و سطح بالاتر از 5 درصد را بیش بود آن می دانند. بطور متوسط کلزا با عملکرد 1960 کیلوگرم در هکتار دانه حدود 118 کیلوگرم نیتروژن در کل بوته ها از خاک جذب می کند که حدود 74 کیلوگرم آن در دانه و 44 کیلوگرم آن در ساقه قرار دارد. در حال حاضر توصیه کودهای نیتروژنه براساس آزمون خاک و تعیین میزان نیتروژن و مواد آلی خاک و عملکرد مورد انتظار انجام می¬گیرد. مصرف بیش از حد نیتروژن باعث افزایش پروتئین بذر و سبب کاهش درصد روغن دانه می¬گردد.
در مورد زمان و چگونگی مصرف کودهای نیتروژنه در زراعت کلزا بایستی گفت که تقسیط این کودها و مصرف آنها مطابق با زمانهای اوج نیاز گیاه می¬تواند روش خوبی برای کاهش هدر رفت نیتروژن و افزایش کارآیی آن باشد و تقسیط آن در مرحله آبیاری اول ، خروج از روزت و اوایل گلدهی سودمند خواهد بود. بطور کلی اگر کودها به شیوه مناسب مصرف شوند منابع مختلف نیتروژن تفاوت چندانی ندارند.
محاسبه ازت مورد نیاز کلزا :  
      نیاز ازت خالص کلزا  براساس وزن تر بوته که هم به صورت تخمین ظاهری بر اساس تجربه (تراکم موجود و حجم بوته ها) و هم بر اساس توزین دقیق بوته های برداشت شده در کادر قابل محاسبه می باشد. در روش استفاده از کادر ، در زمانیکه رشد رزت اولیه گیاه کامل و متوقف شده است (تقریبا آواخر آذر ماه ) ، کلیه بوته های موجود در کادر به ابعاد یک در یک متر شمارش و از طوقه برداشت میگردد و سریعا وزن تر بوته ها اندازه گیری شده و طبق شاخص موجود و یا جداول ذیل ، براساس حداکثر عملکرد پیش بینی شده مزرعه ، میزان کود ازته مورد نیاز محاسبه میگردد.

جدول محاسبه میزان مورد نیاز و تقسیط کود اوره بهاره کلزا بر اساس وزن تر بوته و

 پیش بینی حداکثر عملکرد

     

میزان مورد نياز  و  تقسيط  کود  اوره  کلزا

وزن تر بوته

وضعيت تراكم

پيش بيني  حداكثرعملكرد

شروع رشد مجدد

ساقه دهي

ظهور غنچه

كمتر از 0.8

ضعيف

3 (تن در هکتار)

80

140-200

120

0.8-1.6

متوسط

3.5

120-160

100-200

0-80

1.6-2.5

خوب

4

0-120

120-200

0

و بالاتر  2.5

عالی

 با لاتر از     4.5

0

0-160

0-160

           

توجه:

   میزان ازت مورد نیاز  و استفاده ازکودهای ازته مختلف بر اساس درصد ازت موجود در آنها ،  از روش محاسبه وزن تر  بوته که هم به صورت تخمین ظاهری بر اساس تجربه (تراکم موجود و حجم بوته ها) و هم بر اساس توزین دقیق بوته های برداشت شده در کادر و همچنین با استفاده از آزمایش خاک مزرعه(درصد کربن آلی خاک) ، طبق جداول ذیل  قابل محاسبه می باشد:


جدول محاسبه میزان مورد نیاز و تعداد تقسیط کود اوره بهاره کلزا بر اساس وزن تر گیاه پس از زمستان  و مرحله رشدی گیاه

اندازه و  وزن گیاه پس از زمستان

 

خیلی بزرگ

M2/kg2.5<

بزرگ

M2/kg2.51.6

متوسط

M2/kg1.60.8

کوچک

M2/kg0.8<

 

 

80-  0

140- 70

200- 130

220- 170

میزان ازت توصیه شده

 

0-1

1-2

2-3

3

تعداد تقسیط کود ازت

 

 

 

0

 

 

 

60 -  0

 

 

80 -  60

 

 

 

40

شروع رشد مجدد

 

 

 

1

 

 

 

80  -  0

 

 

100 -  60

 

 

100 -  50

 

 

100-  70

شروع ساقه دهی

 

 

2