پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

شمه ایی از اجرای طرح IPM/FFS در استان مرکزی
امروزه با توجه به تنوع نظام های زراعی کشورهای در حال توسعه و نیاز به راه حلهای مختص الشرایط، ابتکارات و نوآوریهایی برای تحقیق و ترویج در این نظام ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابتکارات، مدارس مزرعه ای کشاورزان است که به پیگیری مسائل نظامهای زراعی مرتبط با توسعه فناوریهای مناسب می پردازد. همچنین رهیافت مدارس مزرعه ای کشاورزان از توانایی و ظرفیت مطلوبی برای تلفیق دانش بومی نظامهای زراعی کشورهای درحال توسعه با فرایند توسعه دانش، اطلاعات و فناوریهای زراعی مدرن برخوردار می باشد که این امر در تمامی مراحل مدارس مزرعه ای کشاورزان ممکن است و در قالب این رهیافت می توان جریان پویایی را از توسعه فناوریها به وسیله مروجان، محققان و کشاورزان ساخت دهی و تداوم بخشید. درعین حال کشورهای در حال توسعه از نظامهای دانش بومی برخوردار هستند که می توانند در هدایت و سازگارسازی جریان نوآوری و توسعه فناوریها برای کشاورزان خرده پا در قالب مدارس مزرعه ای کشاورزان مورد استفاده قرار گیرند. در فرایند توسعه فناوری ها، این واقعیت پذیرفتنی است که هر فناوری ویژه ای، در محدوده عملیاتی خویش با محدودیت مواجه می باشد که در آن محدوده، این امکان وجود دارد تا فناوری مزبور به طور اثربخش و کارآمد، به وسیله بهره وران به کار گرفته شود و فناوریهایی که در موقعیتهای دیگری خلق شده اند نیازمند اعمال سازگار سازی و تعدیل در جهت متناسب شدن با شرایط مورد نظر می باشند. با فرض در دسترس بودن فناوریهای مناسب، هنوز کارکردهای آماده سازی شرایط و تسهیل گری برای آزمون نوآوری توسط کشاورزان امری مهم است، چرا که این خود کشاورزان هستند که راه حل های فنی و نهادی را در راستای حل مسائل شناخته شده خویش با تسهیلگری کارگزاران نهادی ذی ربط همانند مروجان توسعه می بخشند. فناوری های مناسب یکی از مقوله ها می باشد. در این صورت مشارکت فعالانه کشاورزان در فرایند توسعه فناوری ها و سایر کارکردهای تحقیق/ترویج زراعی علاوه بر اثربخش تر نمودن فرایندها، قابلیت کاربری دستاوردها و اثربخشی و کارایی پیامدها را ارتقا می بخشد. حمایت از نوآوری و توسعه فناوری محلی به وسیله کشاورزان تلاشی است که برای بهبود مشارکت آنها با کارگزران نهادی فعال در فرایند توسعه کشاورزی صورت می پذیرد و مهارتهای دانش و بینش آنها را در راستای تعدیل و تطبیق با محیط یا موقعیت اقتصادی- اجتماعی بهبود می بخشد که به موجب آن وابسگی آنها به عرضه کنندگان خدمات کمتر می شود و در عوض در کنار سایر همکاران خویش با تسهیلگری کارگزاران نهادی، تحقیق و عرضه کنندگان خدمات، فرایند یادگیری جمعی مشارکتی را به انجام می رسانند که خود موجبات توسعه پایدار کشاورزی و توانمند سازی آنها را فراهم می آورد. محور رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز، دانش و تجربه کشاورزان است که در طی آزمایشات و مباحث گروهی بیان می گردند و در این راستا نظام دانش بومی که کشاورزان صاحبان اصلی آن هستند، به عنوان نهاده ضروری برای به جریان انداختن نظام مند(مدارس مزرعه ای کشاورزان) حایز اهمیت است و شناسایی جامع آن توسط تسهیلگران و برنامه ریزان ضروری است. به هر حال غالباً تلفیق دانش بومی در مدارس مزرعه ای کشاورزان به میزان زیادی به کارکرد تسهیلگر مبتنی بر شناخت و مهارت او وابسته است.
از طرفی صاحبنظران مسائل توسعه بر اين باورند كه در جريان تغيير و تحولات اجتماعي و اقتصادي، مردم به عنوان مركز ثقل و تركيب كننده منابع، امكانات و سرمايه و عامل اصلي حركت توسعه محسوب مي شوند. از اين رو ميزان اطلاعات و آگاهي و مشاركت آنان در برنامه هاي توسعه امري اجتناب ناپذير والزامي مي باشد ترويج كشاورزي و منابع طبيعي بعنوان يكي از مهمترين عوامل پيوند كارگزاران دولتي اين بخش با مردم، بويژه كشاورزان و بهره برداران عمل كرده است.
   در توسعه (FFS) و سایر روشهای ترویجی، اصول اساسی وجود دارد که غالب کارگزاران ترویجی بر آن توافق دارند، نظیر نیاز به حفظ محیط زیست، کاهش استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی و نیاز به توانمند شدن کشاورزان. مصرف آفت‌كش‌ها از دهه 1970 روندي صعودي به خود گرفته (آتريا ،2007) به‌طوري كه خسارات زيست ‌محيطي ناشي از مصرف اين مواد شيميايي در بسياري از كشورها ثبت شده است. به عنوان مثال در ايالات متحده، خسارات ناشي از مصرف آفت‌كش‌ها سالانه در حدود10 ميليارد دلار مي‌باشد و در كشورهاي در حال توسعه هنوز بسياري از مواد شيميايي سمي‌تر(نسبت به جهان توسعه يافته)، قديمي‌تر و داراي ثبات‌پذيري بيشتر  از لحاظ زيست محيطي مصرف مي‌شوند (ايكابيكن ،2001). در ايران به‌عنوان يك كشور در حال توسعه، سالانه21 هزار تن آفت‌كش بدون در نظر گرفتن تدابير ايمني استفاده مي‌شود. به‌عنوان مثال مصرف ديازينون در مزارع برنج گيلان پنج تا ده برابر ميزان مورد نياز بوده كه موجب آسيب‌هايي به كشاورزان و زيست‌بوم خزر شده است. در حال حاضر رهيافت غالب براي كنترل آفات، مديريت تلفيقي آفات  است (ماهامانا  و همكاران،2003). كه تكيه بر استفاده منطقي و به‌موقع آفت‌كش‌ها دارد. شواهد زيادي وجود دارند كه نشان مي‌دهند با پذيرش مديريت تلفيقي آفات مي‌توان به‌طور همزمان از مصرف آفت‌كش‌ها كاسته و در عين حال ميزان عملكرد محصولات را در سطحي پايدار نگه داشت براي مثال در زمينه برنج‌كاري در ويتنام و يا در مورد پسته‌كاران در ايران. با اين وجود، پذيرش مديريت تلفيقي آفات به‌دلايلي نظير پيچيدگي اين فن آوري براي پذيرش توسط كشاورزان و احتياج به تخصص زياد محققان براي تشخيص و كنترل آفات با كندي همراه بوده است. يكي از بهترين رهيافت‌هاي ترويجي براي نشر و پذيرش مديريت تلفيقي آفات، مدرسه در مزرعه مي باشد. 
بيشتر پروژه هايي كه امروزه در بخش كشاورزي و منابع طبيعي در حال اجرا هستند بدون اين كه كشاورزان در مراحل تصميم گيري آن دخالت داشته باشند، از بيرون جامعه محلي توصيه مي شود از طرفی منابع مالي فراواني از سوي دولت تامين و هزينه مي گردد ولي اجرای بسیاری از پروژه ها از سوي جوامع روستايي با مقاومت روبرو مي شود زيرا بر اساس نياز روستائيان برنامه ريزي نشده است.
از آنجا که روش هاي ترويجي متداول در توسعه كشاورزي و منابع طبيعي کشور معمولاً به دلایلی چون دريافت پيام به شيوه از بالا به پايين، توجه به بخش اندکی از کشاورزان از جمله کشاورزان پیشرو، تاكيد بر موضوعی خاص و قبول تكنولوژي از سوي كشاورزان و بهره برداران دارند از كارايي لازم برخوردار نيستند. بنابراین اجرای طرح های مشارکتی با و بوسیله کشاورزان که به دنبال اعتماد سازي، توانمند سازي، ظرفيت سازي و همچنين توسعه در سطح وسيع مي باشند از ضروریات است. لذا شيوه مدرسه در مزرعه كه به دنبال استفاده بهينه از منابع با حداقل تخريب مي باشد یک شيوه مشاركتي و ترويج نوين در عرصه هاي كشاورزي و منابع طبيعي به دنبال فراهم نمودن زمينه و بستر لازم براي ايجاد تشكلهاي خودجوش روستائي و ظرفيت سازي در بخش دولتي و غير دولتي، كاهش دخالت های ديو انسالاري و ...  است.
با این تفاسیر و با توجه به اهميت مديريت تلفيقي آفات و رهيافت مدرسه در مزرعه بر آن شدیم تا با اجراي طرح IPM / FFS در شناسايي وضعيت موجود استان براي بهره‌گيري از حداكثر پتانسيل فعلي کشاورزان و تبدیل آن به حالت بالفعل و تشویق و افزایش زمینه های مشارکت بهره برداران و اسنفاده از دانش بومی و نهادینه شده روستایی، راهگشای مقدمات و زمینه طرحهای توسعه پایدار در روستاها، استانها و کشور باشیم. در اجرای این طرح با انتخاب سایت .... در شهرستان اراک، به عنوان شهرستان آزمایشی، مبادرت به اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات با رهیافت مدرسه در مزرعه در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت گندم که از ابتدای مهرماه سال جاری اجرای طرح استارت خورد برآن شدیم که از ابتدای فصل زراعی قدم به قدم با بهره بردار همراه بوده و ضمن اجرای طرح که در ده مرحله برنامه ریزی شده از کشاورز بیاموزیم و به آیندگان نیز بیاموزانیم.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری