پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت آموزش و ترویج

 

 

دستورالعمل نیازسنجی دوره های مهارتی

 سال 1388

 

 

دفتر امور ترویج و بهبود نظام های ترویجی

گروه تدوین برنامه ها و استانداردهای ترویجی مهارتی

اسفند 1387

 

مقدمه

      مهمترین داده ها برای برنامه ریزی صحیح و موثر آموزشهای غیر رسمی مهارتی که هدف آن توانمندسازی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی از طریق ارتقای مهارت موجود و یا ایجاد مهارت جدید است، داده های بدست آمده از نیاز سنجی آموزشی ترویجی می باشد. همانند سالهای گذشته راهنمای نیازسنجی جهت بهره برداری و اقدام تقدیم همکاران محترم می شود با آن امید که با دقت کافی و ملحوظ نمودن موارد مطروحه ذیل فرایند نیازسنجی را طی نمایند.

 

الزامات نیازسنجی آموزشی مهارتی سال 88

     برای نیاز سنجی آموزشی سال 1388 برخی الزامات می بایست از سوی همکاران استانها مد نظر قرار گیرند که به این شرح است:

1- گروه هدف (مخاطبان)

  گروه هدف آموزشهای مهارتی، کلیه تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی می باشد. شامل:

      - تولید کنندگان و بهره برداران خرد و دهقانی بخش کشاورزی( تولید کنندگان و بهره برداران زراعی، باغی ، شیلات، دامپروری، منابع طبیعی ، صنایع تبدیلی و ...)

          - مدیران، کارگزاران و اعضای تشکلهای بخش کشاورزی (تعاونیهای تولید، تشکلهای غیر دولتی بخش کشاورزی، تعاونیهای روستایی و ...) وداوطلبان علاقمند به فعالیت در بخش کشاورزی.

         - علاقمندان به فراگیری مهارت جهت فعالیت در بخش کشاورزی

 

2- منابع نیازسنجی

     برای نیاز سنجی آموزشی، همکاران محترم استانها مختارند از همه منابع نیازسنجی اعم از واحدهای سازمانی مستقر در استان، مراکز خدمات ترویجی، مدیران و کارشناسان زبده، مددکاران و کشاورزان پیشرو، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ، گروه هدف ( نیاز سنجی مستقیم)، با در نظر گرفتن برنامه ها و سیاستهای بخش کشاورزی در استان و ... استفاده نمایند.

3-شیوه اجرای دوره ها

     دوره های مهارتی سال 1388 با دو شیوه دوره های کوتاه مدت (مهارتی) و دوره های مدرسه در مزرعه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. یادآوری می شود که در دوره های مدرسه در مزرعه  می توان برای دوره های پودمانی که در سال 86 تهیه و ارسال شدهاند استفاده شود. زیرا روش آن با ماهیت دوره های پودمانی همخوانی بیشتری دارد.

 

4 -  سطوح آموزش مهارت

     دوره های مهارتی در دو سطح زیر برنامه ریزی و به اجرا در خواهند آمد:

     الف) دوره های ملی: دوره هایی هستند که مشخصات آنها در جداول پیوست مشخص شده و گروه آموزشهای مهارتی اعتبارات بودجه ملی خود را بر اساس ضرایب استانی به آنها اختصاص خواهد داد. این دوره ها با علامت ستاره مشخص شده اند.

     ب) دوره های استانی: دوره هایی هستند که در جداول پیوست وجود دارند، اما بودجه ملی به آنها اختصاص داده نمی شود. چنانچه هر استان بر اساس نیاز سنجی آموزشی به عمل آمده اجرای این دوره ها را ضروری بداند، می بایست از محل بودجه استانی نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.

    ج ) دوره های مشارکتی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

بر اساس تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، دوره هایی نیز بر اساس دستورالعمل تنظیمی در قالب تفاهمنامه مذکور که در دست تهیه و ابلاغ می باشد. بر اساس اولویت های استان دوره های قابل اجرا با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای را نیازسنجی و مشخص نمایند.

 

5- نیازهای جدید

     جداول دوره های مهارتی که استاندارد آموزشی مهارتی آنها در گذشته تهیه شده اند،در جداول پیوست ارائه شده است. برای انتخاب دوره ها و اجرا از محل بودجه ملی فرم شماره یک تکمیل شود. چنانچه نیازهای جدیدی شناسایی شود که هنوز برای آنها استاندارد تهیه نشده است، فهرست آنها به طور جداگانه در فرم شماره 2 ثبت شود تا گروه تدوین برنامه ها و استاندارد های مهارتی برای این نیازها در آینده استاندارد لازم را تهیه کند.

 

6- تنظیم نیازهای آموزشی مهارتی

     علاوه بر موارد فوق الذکر که در تنظیم نیازهای آموزشی مهارتی باید مدنظر قرار گیرد، ضروری است فهرست دوره ها به ترتیب ضرورت و اولویت نیازها در فرم شماره یک تنظیم شود.  خصوصا دوره های مرتبط با محصولات استراتژیک و موضوع های با اولویت در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای پیشگیری از خسارت خشکسالی، بهبود الگوی مصرف آب و نهاده ها و... در ابتدای فهرست قرار گیرند. در این صورت در تخصیص بودجه به دوره های ضروری تر (که در ابتدای فهرست قرار گرفته اند) اولویت داده خواهد شد.

 

9- مسئولان نیازسنجی

     مسئولان نیازسنجی آموزشی و مرجع کسب اطلاعات در این باره به تفکیک دفتر امور ترویج و بهبود نظام های ترویجی و استانها به این شرح است:

     الف: دفتر امور ترویج و بهبود نظام های ترویجی: آقایان مهندس پیرو شعبانی، بخشی و دادجو(تلفن5-88906021  داخلی 292)

     ب: استانها: رئیس اداره آموزش بهره برداران استان

 

            با آرزوی موفقیت

گروه تدوین برنامه ها واستانداردهای ترویجی مهارتی

 

فرم شماره 1: اعلام نیازهای آموزشی سال 1388 از محل اعتبارات ملی(دوره های مهارتی)                                              

     استان:

ردیف

عنوان کامل دوره مهارتی

کد استاندارد

تعداد دوره

تعداد کارآموز

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره2 : اعلام نیازهای جدید آموزشی برای تدوین استاندارد

استان:

ردیف

عنوان نیاز جدید

منبع تشخیص نیاز

توضیحات و پیشنهادات احنمالی برای تدوین استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری