برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و روز مزرعه صنوبر کاری روز سه شنبه  بيست و يكم اسفند ماه سالجاري با حضور 27 نفر از مروجین مسئول پهنه های کشاورزی، کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری و محققین منابع طبیعی و آبخیزداری و گیاهان دارویی برگزار شد .

 برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و روز مزرعه صنوبر کاری با موضوعات 1_ اثر کوتاه مدت آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی و خاک در مراتع استان مرکزی 2_ استفاده از سطوح آبگیر باران در احداث باغات دیم 3_ معرفی 2 گونه گیاه دارویی جنس آویشن سازگار با اقلیم استان مرکزی برگزار شد و محققین موضوعی یافته های جدید خود در این مورد را به مروجین و کارشناسان حاضر در برنامه ارائه نمودند و در پایان از مزرعه تحقیقی کشت ارقام مختلف صنوبر با آبیاری نواری نیز بازدید نمودند.