كارگاه آموزشي هرس درختان ميوه با حضور كشاورزان و كارشناسان شهرستان اراك در تاريخ 26 آذر ماه سالجاري  در محل نهالستان  و خزانه بنياد تعاون زندان برگزار شد.


به گزارش رئيس اداره ترويج شهرستان اراك، كارگاه آموزشي يك روزه با  عنوان هرس درختان ميوه كه با تدريس مهندس زماني مسئول فني نهالستان بنياد تعاون زندان برگزار شد ، كشاورزان و حاضرين در اين كارگاه به صورت  عملي وكسب مطالب تئوري آموزش ديدند.


فتحعليان گفت در اين كارگاه، كشاورزان با مراحل مختلف هرس درختان هسته دار آشنا شدند . آقاي زماني مدرس اين كارگاه مطالب ذيل را به صورت كامل و عملي و فني توضيح دادند: فوائد هرس-زمان هرس-مراحل سه گانه هرس-انواع هرس  - نحوه هرس در درختان مختلف.