روز يكشنبه 11 شهريور سالجاري كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان از مزارع لوبيا و مزرعه آفرينش كه به روش تيپ زير سطحي لوبيا كشت شده است ، در شهرستان خمين بازديد به عمل آوردند .