به گزارش رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اراک ، طی هماهنگی های انجام شده جلسه هماهنگی توسعه کشت کلزا ويژه کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اراک در روز دوشنبه 12 شهریور ماه سال جاری، با حضور شمسی مدیر جهاد کشاورزی اين شهرستان تشکیل شد.


سعید فتحعلیان هدف از برگزاری كلاس آموزشي را  بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های آتی برای توسعه کشت کلزا و ارائه بهترين راهکارهای ارتقای کشت کلزا و بیان دیدگاه و نظرات کارشناسان دانست و گفت : در این جلسه یارمحمدی رئیس مرکز جهادکشاورزی حومه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم روغن های نباتی مورد مصرف در کشور وارداتی است و دولت برای خودکفایی و خوداتکایی در این زمینه برنامه های مدونی در نظر دارد گفت: کلزا گیاهی کم آب بر است و وقتی در تناوب با گندم قرار می گیرد باعث افزایش حاصلخیزی و تولید در واحد سطح می شود.


یارمحمدی با بیان سایر توضیحات تخصصی درباره کشت کلزا گفت :در جهت کشت اصولی کلزا،  رعایت تاریخ کشت ،  آبیاری به موقع و کوددهی مناسب از ارکان اساسی کشت اصولی این  دانه روغنی می باشد .
در ادامه ، کارشناسان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و جلسه با بیانات تکمیلی مدیر شهرستان پایان یافت .