مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی با حضور 50 نفر از کارشناسان، مروجان و بهره برداران عرصه منابع طبيعي ، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه سالجاري در سالن امام علي (ع) سازمان جهاد  کشاورزی استان برگزار شد.

در اين مراسم 5 نفر از اعضاء هيات علمي مركز تحقيقات ، آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آخرين يافته هاي تحقيقاتي خود را در زمينه منابع طبيعي در اختيار شركت كنندگان در مراسم قرار دادند .