با توجه به رشد سریع کلزا در آغاز رشد مجدد و در  ابتدای فصل بهار و  نیاز غذایی فراوان گیاه ، مدیریت حاصلخیزی خاک ، میزان مورد نیاز و زمان مصرفازت در  زراعت کلزا می¬تواند در افزایش عملکرد بسیار مؤثر باشد .غلظت نیتروژن در کل گیاه در مرحله شروع گلدهی حدود 4-5/2 درصد می باشد. سطح پایین تراز2  درصد را کمبود و سطح بالاتر از 5 درصد را بیش بود آن می دانند. بطور متوسط کلزا با عملکرد 1960 کیلوگرم در هکتار دانه حدود 118 کیلوگرم نیتروژن در کل بوته ها از خاک جذب می کند که حدود 74 کیلوگرم آن در دانه و 44 کیلوگرم آن در ساقه قرار دارد. در حال حاضر توصیه کودهای نیتروژنه براساس آزمون خاک و تعیین میزان نیتروژن و مواد آلی خاک و عملکرد مورد انتظار انجام می¬گیرد. مصرف بیش از حد نیتروژن باعث افزایش پروتئین بذر و سبب کاهش درصد روغن دانه می¬گردد.
در مورد زمان و چگونگی مصرف کودهای نیتروژنه در زراعت کلزا بایستی گفت که تقسیط این کودها و مصرف آنها مطابق با زمانهای اوج نیاز گیاه می¬تواند روش خوبی برای کاهش هدر رفت نیتروژن و افزایش کارآیی آن باشد و تقسیط آن در مرحله آبیاری اول ، خروج از روزت و اوایل گلدهی سودمند خواهد بود. بطور کلی اگر کودها به شیوه مناسب مصرف شوند منابع مختلف نیتروژن تفاوت چندانی ندارند.
محاسبه ازت مورد نیاز کلزا :  
      نیاز ازت خالص کلزا  براساس وزن تر بوته که هم به صورت تخمین ظاهری بر اساس تجربه (تراکم موجود و حجم بوته ها) و هم بر اساس توزین دقیق بوته های برداشت شده در کادر قابل محاسبه می باشد. در روش استفاده از کادر ، در زمانیکه رشد رزت اولیه گیاه کامل و متوقف شده است (تقریبا آواخر آذر ماه ) ، کلیه بوته های موجود در کادر به ابعاد یک در یک متر شمارش و از طوقه برداشت میگردد و سریعا وزن تر بوته ها اندازه گیری شده و طبق شاخص موجود و یا جداول ذیل ، براساس حداکثر عملکرد پیش بینی شده مزرعه ، میزان کود ازته مورد نیاز محاسبه میگردد.

جدول محاسبه میزان مورد نیاز و تقسیط کود اوره بهاره کلزا بر اساس وزن تر بوته و

 پیش بینی حداکثر عملکرد

     

میزان مورد نياز  و  تقسيط  کود  اوره  کلزا

وزن تر بوته

وضعيت تراكم

پيش بيني  حداكثرعملكرد

شروع رشد مجدد

ساقه دهي

ظهور غنچه

كمتر از 0.8

ضعيف

3 (تن در هکتار)

80

140-200

120

0.8-1.6

متوسط

3.5

120-160

100-200

0-80

1.6-2.5

خوب

4

0-120

120-200

0

و بالاتر  2.5

عالی

 با لاتر از     4.5

0

0-160

0-160

           

توجه:

   میزان ازت مورد نیاز  و استفاده ازکودهای ازته مختلف بر اساس درصد ازت موجود در آنها ،  از روش محاسبه وزن تر  بوته که هم به صورت تخمین ظاهری بر اساس تجربه (تراکم موجود و حجم بوته ها) و هم بر اساس توزین دقیق بوته های برداشت شده در کادر و همچنین با استفاده از آزمایش خاک مزرعه(درصد کربن آلی خاک) ، طبق جداول ذیل  قابل محاسبه می باشد:


جدول محاسبه میزان مورد نیاز و تعداد تقسیط کود اوره بهاره کلزا بر اساس وزن تر گیاه پس از زمستان  و مرحله رشدی گیاه

اندازه و  وزن گیاه پس از زمستان

 

خیلی بزرگ

M2/kg2.5<

بزرگ

M2/kg2.51.6

متوسط

M2/kg1.60.8

کوچک

M2/kg0.8<

 

 

80-  0

140- 70

200- 130

220- 170

میزان ازت توصیه شده

 

0-1

1-2

2-3

3

تعداد تقسیط کود ازت

 

 

 

0

 

 

 

60 -  0

 

 

80 -  60

 

 

 

40

شروع رشد مجدد

 

 

 

1

 

 

 

80  -  0

 

 

100 -  60

 

 

100 -  50

 

 

100-  70

شروع ساقه دهی

 

 

2

 

 

 

80 -   0

 

 

0

 

 

40  -   0

 

 

60

ظهور غنچه ها

 

 

3

 

جدول برآورد کود اوره مورد نیاز کلزابراساس

نتایج آزمون خاک و  عملکرد مزرعه

کربن آلی

(درصد)

عملکرد دانه کلزا (تن در هکتار)

4/1

8/1

2/2

6/2

3

4/3

8/3

2/4

1/0

255

295

335

390

435

480

520

580

2/0

250

290

330

380

425

470

510

560

3/0

245

285

325

370

415

460

500

540

4/0

240

280

320

365

405

445

480

520

5/0

230

270

310

350

390

420

460

500

6/0

220

260

300

335

275

415

445

480

7/0

210

250

290

320

360

400

430

460

8/0

195

235

275

310

350

385

415

445

9/0

180

220

260

300

340

370

400

430

1

165

205

245

285

325

355

385

415

1/1

160

190

230

270

310

340

370

400

2/1

155

175

215

255

295

325

355

385

3/1

150

170

200

240

280

310

340

370

4/1

145

165

185

225

265

295

325

355

5/1

140

155

175

215

250

280

310

340

6/1

135

150

170

205

235

265

295

325

7/1

130

140

165

190

220

250

280

210

8/1

130

130

160

175

205

235

265

295

8/1 >

130

130

130

160

190

220

250

280

 

 تهیه و تدوین  :

مهندس ابوالفضل غلامی مهرآبادی

کارشناس دانه های روغنی   

  مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان کمیجان

زمستان   1395